46 Functional analysis
46Nxx Miscellaneous applications of functional analysis (1 articles)

46N40 Applications in numerical analysis (6 articles)

Partner of
EuDML logo