Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] N. Bourbaki: Topologie générale. Ch. 9, Paris 1952.
[2] K. Kuratowski: Topologie II. Warszawa 1952.
[3] G. Whyburn: Analytic Topology. New York 1942. MR 0007095 | Zbl 0061.39301
Partner of
EuDML logo