Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] T. Bonnesen W. Fenchel: Theorie der konvexen Körper. Berlin 1934, New York 1948.
[2] A. Dinghas: Zur Theorie der konvexen Rotationskörper im n-dimensionalen Raum. Math. Nachr. 2 (1949), 124-140. DOI 10.1002/mana.19490020304 | MR 0034045 | Zbl 0033.39903
[3] W. Fenchel: Inégalités quadratiques entre les volumes mixtes des corps convexes. C. R. Acad. Sci. Paris 203 (1936), 647. Zbl 0015.12006
[4] H. Hadwiger: Über das Volumen der Parallelmengen. Mitt. naturforsch. Ges. Bern, N. F. 5 (1946), 121-126. MR 0022690 | Zbl 0061.38103
[5] H. Hadwiger: Über eine Ungleichung für drei Minkowskische Maßzahlen bei konvexen Rotationskörpern. Mh. für Math. 56 (1952), 220-228. DOI 10.1007/BF01297495 | MR 0051541 | Zbl 0048.16702
[6] Z. Nádenik: Příspěvek k vlastnostem obálek kulových nadploch. Sborník prací fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, 1961, 79-85.
[7] A. Voss: Zur Theorie der Kanalflächen. S.-B. Bayer. Akad. Wiss. 1919, 353-368. Anschrift des Verfassers: Praha 2, Trojanova 13, ČSSR (České vysoké učení technické).
Partner of
EuDML logo