Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics
References:
[1] Боголюбов Н. Н., Митропольский Н. А.: Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. Москва 1955. Zbl 1160.26300
[2] Klotter K.: Technische Schwingungslehre. Berlin 1951. Zbl 0044.38702
[3] Kopřiva Vl., Turek F.: Resonanční kmitání konstrukcí při rychlém přejíždění kritických otáček. Strojírenství 9, 1955, str. 652.
[4] Lewis F. M.: Vibration during acceleration through a critical speed. Trans. ASME, sv. 54, 1932, str. 253.
[5] Лонянский Л. Г., Лурье А. И.: Курс теоретической механикн. Москва 1948. Zbl 1154.94303
[6] Митропольский Н. А.: Нестационарные процессы в нелинейных колебательных системах. Киев 1955
[7] Pöschl Th.: Das Anlaufen eines einfachen Schwingers. Ing. Archiv IV, 1933, str. 98.
[8] Půst L.: Vliv vlastností zdroje střídavé síly na kmitání mechanického systému. Výzkumná zpráva č. 51/57, ÚVS - ČSAV, Praha 1957.
Partner of
EuDML logo