Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
The first two sections of this work deal the principles of the dimensional vector representation method in the Euclidean four-dimensional linear space $^4P$. Graphical solutions of elementary tasks needed in this paper are given. The further sections of this paper bring forward solutions of some crystallographic, chemical and mine surveying problems, e.g. assigning of silicates to the group of silicates-montmorillonites, determination of the percentage content of components of the resulting chemical systems with two, three, four and five components, drawing a diagram of a vein metal content, etc.
References:
[1] Dalmann H.: Einführung in eine Darstellende Geometrie des vierdimensionalen Raumes. Wissenschaftliche Zeitschrift der Fridrich-Schiller-Universität, Jena, Jahrgang 6, Heft 3/4, 1956/57, 211-217.
[2] De Vries Hk.: Die vierte Dimension. Ins Deutsche übertragen von R. Struik. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1926.
[3] Harant M.: Kótovano-axonometrická zobrazovacia metoda vo štvorrozmernom euklidovskom priestore. Spisy, vyd. Přír. fak. MU, č. 379, Brno, 1956, 455-485. MR 0096163
[4] Hilbert D.: Grundlagen der Geometrie. Verlag und Druck von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1922. MR 0177322
[5] Klíma J.: Deskriptivní geometrie čtyřrozměrného prostoru. Sborník Vysoké školy technické v Brně, sv. XII., spis 44., Brno, 1938.
[6] Klimčík J.: Vektorové premietanie a jeho použitie. Aplikace matematiky, zv. 11., ČSAV, Praha, 1966, 467-477.
[7] Klimčík J., Radzo V.: Grafické zobrazenie kryštalochemických vzorcov halloyzitov a kaolinitu. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1966, 27-34.
[8] Klimčík J.: Diagram chemickej sústavy so štyrmi zložkami vo vektorovom premietaní a niektoré z jeho použití. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 1., Košice, 1967.
[9] Klimčík J.: Kótovane-vektorová zobrazovacia metoda v $^4P$. Úlohy polohy. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1967.
[10] Klimčík J., Radzo V.: Grafické zobrazenie trojvrstevných silikátov. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice 1967.
[11] Klimčík J., Kopas M.: Výhodné zostrojenie priestorového diagramu zliatiny s troma zložkami. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1967.
[12] Klimčík J., Maligda J.: Príspevok k použitiu pentasterickej súradnej sústavy vektorového premietania štvorrozmerného priestoru $^4P$. Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 1., Košice, 1967.
[13] Методы начертательной геометрии и его приложения. Sborník statej pod redakciej N. F. Četveruchina, Moskva, 1955. Zbl 1160.26300
[14] Nagy L.: Úlohy polohy v kótovane-Mongeovom zobrazení v $E_4$. Acta facul. rerum nat. UC, tom. IV., fasc. III.-V., Bratislava, 1959.
[15] Schoute P. H.: Mehrdimensionale Geometrie I. G. J. Göschensche Verlags-handlung, Leipzig, 1902.
Partner of
EuDML logo