Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. V. ARKHANGEL'SKIJ: Klassy topologicheskikh grupp. Uspekhi matematicheskikh nauk 36, 3 (1981), 127-146.
[2] Ju. H. BREGMAN: Paracompact $\sigma $-spaces: inverse systems and dimension. Colloquium on topology, Eger, Hungary, 1983, p. 13.
[3] Yu. Kh. BREGMAN: Metod zhestkikh spektrov v teorii parakompaktnykh $\sigma $-prostranstv. Topologicheskie prostranstva i ikh otobrazheniya, Riga, 1985, s. 18-32.
[4] Yu. Kh. BREGMAN A. P. SHOSTAK, Kh. YUNNILA: Spektral'naya kharakteristika kruzhevykh i $M_1$-prostranstv. (to appear).
[5] K. ENGELKING: Dimension theory. Warszawa, PWN, 1978. Zbl 0401.54029
[6] K. KURATOWSKI: Topology. vol. 1, N. Y., Academic Press.1966. MR 0217751 | Zbl 0163.17002
[7] B. A. PASYNKOV: Faktorizacionnye teoremy v teorii razmernosti. Uspekhi matematicheskikh nauk 36, 3 (1981), 147-175.
[8] Y. YAJIMA: On the dimension of limits of inverse systems. Proc. Amer. Math. Soc. 91 (1984), 416-466. MR 0744649 | Zbl 0516.54009
Partner of
EuDML logo