Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bartoš P.: O istej sústave diofantických rovnic. Čas. pěst. mat. 93 (1968), 484-486. MR 0354541
[2] Bartoš P.: O riešení rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y[x_1, x_2,\ldots, x_n]$ a rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = yx_1x_2\cdots x_n$ v prirodzených číslach. Čas. pěst. mat. 96 (1971), 367-370. MR 0306114
Partner of
EuDML logo