Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Backer: On fuzzy optimization method of decomposition in cluster analysis. Reliability and Maintainability Symposium, 1980.
[2] R. Bellman, L.A. Zadeh: Decision making in fuzzy environment. Manag. Sci. 17 (1970), 141-164. MR 0301613
[3] B. Kovalertchuk: Veroyatnostnaya interpretaciya peresetcheniya i obyedineniye razmytykh mnozhestv. Tashkent 1986.
[4] I.B. Kurdjuinov M.V. Mosolova, V. B. Nazajkinskii: Zadatcha mnohocelevoy optimizatsii s nechotkimi usloviyami. Izvestiya AN SSSR, Tekhn. kibernetika 1979, 6, 3-8.
[5] Cotton outlook. No. 3 - 18.
[6] World statistics in brief. U.N., N. Y. 1985, 108 pages.
[7] E. Veleclar E: Metodi i algoritini fuzzy klaster analize. Faculty of Economics, Mostar 1990.
[8] E. Veleclar, B.J. Kovalerchuk: Vjerovatnosna interpretacija presjeka i unije Fuzzy skupova kao osnova za klasifikaciju. II majski skup sekcije za klasifikacije i nomenklature SSDJ, Mostar 1988.
[9] N.M. Zhuravel B.O. lonin, N.N. lonina: Ispolzovanie procedur optimizacii pri klassifikacii obje.kt.ov i faktorov. Nauka, Novosibirsk 1978, pp. 147-161.
[10] E. H. Mamdani, S. Assilian: An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. Internal. J. Man-Machine Stud. 7 (1975), 1-13. Zbl 0301.68076
[11] L.A. Zadeh: Fuzzy sets or probability theory. Proc. IEEE 68 (1980), 421.
Partner of
EuDML logo