Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Mesarovic M. D., Lefkowitz L., Pearson J.: Advances in multilevel control. IFAC Tokyo Symposium on System Engineering, Tokyo 1965.
[2] Kulikowski R.: Optimum control of aggregated multi-level system. Proc. III IFAC Congr. London 1966. MR 0406592
[3] Straszak A.: Algorytmy sterowania w wielkich systemach. Problemy sterowania wielkimi systemami. Warszawa 1964.
[4] Dantzig G. B.: Linear programming and extensions. Princeton University Press. Princeton, New Yersey 1963. MR 0201189 | Zbl 0108.33103
[5] Pearson J.: Duality and a decomposition technique. J. Siam Control 4 (1966), 1. MR 0195589 | Zbl 0168.34902
[6] Uličný J.: O jednom type kritéria optimálnosti v dynamickej optimalizácii riadených sústav. Automatizace (1967), 2.
[7] Uličný J.: Dynamická optimalizácia riadenej mnohoparametrickej sústavy s ohraničením na riadiace aj riadené veličiny. Kybernetika 4 (1968), 1, 41-62.
[8] Uličný J.: Problémy výpočtu minima určitého typu integrálneho funkcionála metódou dynamického programovania. Strojnícky časopis (1968), 1.
Partner of
EuDML logo