Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. F. Dimentberg: Nelineynye stokhasticheskiye zadachi mekhanicheskikh kolebaniy. Nauka, Moskva 1980, 143-147. MR 0611511
[2] W. Rumelin: Numerical Treatment of Stochastic Differential Equations. Report Nr. 12, Universitát Bremen 1980.
[3] J. M. C. Clark, P. J. Cameron: The maximum rate of convergence of discrete approximations for stochastic differential equations. In: Stochastic Differential System - Filtering and Control (B. Grigelionis, ed.). (Lecture Notes on Control and Information Sciences 25.) Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1980, 162-171. MR 0609181
[4] A. Yu. Veretennikov: O stokhasticheskikh uravneniyakh s vyrozhdennoy po chasti peremennykh diffuziyey. Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 47 (1983), 1, 189-196. MR 0688921
[5] M. Nisio: On the existence of solution of stochastic differential equations. Osaka J. Math. 70 (1973), 185-208. MR 0334328
[6] N. V. Krylov: Upravlyayemye processy diffuziyonnovo tipa. Nauka, Moskva 1977. MR 0508417
Partner of
EuDML logo