Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Agnew R. P.: On rearrangements of series. Bul. Amеr. Sоc. 46 (1940), 797-799. MR 0002635 | Zbl 0024.25902
[2] Sеngupta H. M.: Rearrangements of series. Prоc. Amеr. Mat. Sоc. 7 (1956), 347-350.
[З] Sengupta H. M.: On rearrangements series. Prоc. Amеr. Math. Sоc. 1 (1950), 71-75. MR 0032786
[4] Hill J. D.: Some theorems on subseries. Bul. Amеr. Math. Ѕоc. 48 (1942), 103-108. MR 0005391 | Zbl 0063.02015
[5] Šalát T.: O istých priestoroch radov s bairovskou metrikou. Mat.-fyz. čas ЅAV 7 (1957), 193-206.
[6] Šalát T.: O jednej aplikácii reťazových zlomkov v teórii nekonečných radov. Čas. pӗst. mat. 84 (1959), 317-326.
[7] Šalát T.: Poznámky k Riemanovej vete o divergentných radoch. Mat.-fyz. čas. ЅAV 5 (1955), 94-100.
[8] Katětоv M.: Přednášky z funkcionální analysy (skriptum). Praha 1947.
[9] Ѕikоrski R.: Funkcje rzeczywiste I. Warszawa 1958.
[10] Kaчмaж C. Штейнгayз Г.: Teopuя opmoгoнaльныx pядoв. Mоcквa 1958.
[11] Knоpp K.: Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen. 1931.
[12] Kyк P.: Бecкoнeчныe мampuцы u npocmpaнcmвa nocлeдoвameлънocmeй. Mоcквa 1960.
[13] Ѕtеinhaus H.: Kilka slóv o uogólneniu pojecia granicy. Pracе matеmaticznо-fizycznе 22 (1911), 121-134.
Partner of
EuDML logo