Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BARVÍNEK E.: Algebraic definition of central dispersion of the first kind of the differential equation y" = q(t)y. Czech. Math. J., 16, 1966, 46-62. MR 0190406
[2] BORŮVKA O.: Differentialtransformationen 2. Ordnung. Berlin 1967. Zbl 0153.11201
[3] HÁČIK M.: O splynutí diferenciálnej rovnice y" = q(t)y s jej sprievodnou rovnicou. In: Sborník prací VŠD a VÚD v Žiline, 25 1969, 21-23. MR 0264149
[4] KRBIĽA J.: Pure disconjugate linear homogeneous differential equations of the 2nd order. Zborník prác VŠLD vo Zvolené k 60-nám prof. Palaja (v tlači).
[5] KRBIĽA J.: Základy teorie hyperbolických fáz diferenciálnej rovnice y" = q(t)y. Kandidátská dizertačná práca.
Partner of
EuDML logo