Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Beginnings of electricity research. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague Studies in the History of Science and Technology. New Series. Vol. 4. Editor J. Folta. Národní technické muzeum v Praze. Oddělení dějin techniky a exaktních věd. Praha 2000, 110 s. (Anglicko-německý sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu, uspořádaném v roce 1998 na počest 300. výročí narození Prokopa Diviše, které zasedalo 15. června v Národním technickém muzeu v Praze a 17. června v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.)
[2] Divisch, P.: Magia naturalis seu Nova Electricae rudimenta per tractatum theoreticum deducta, experimentis firmata. UK Olomouc, rkp. 1762. Převážná část vyšla v německém překladu: Längst verlangte Theorie von der meteorologischen Electricite, welche Er selbst Magiam naturalem benahmet. 1. vydání: Tübingen 1765, 2. vydání: Frankfurt am Main 1768. Zkrácený český překlad vyšel v r. 1899 zásluhou Františka Nušla z podnětu tehdejší Akademie věd pod názvem: Prokop Diviš. Vylíčení jeho života a zásluh vědeckých. Přehled hlavního spisu jeho Theoretického traktátu o elektřině. Na paměť 200letých narozenin Divišových. Praha 1899. Nušlův překlad přetiskl Karel Černý: Život a dílo Prokopa Diviše. Znojmo 1948.
[3] Dorfman, Ja. G.: Vsemirnaja istoria fiziki I. Izdatělstvo Nauka, Moskva 1974, 350 s.
[4] Franklin, B.: Opyty i nabluděnija nad električestvom. Izdatělstvo Nauka, Moskva 1956.
[5] Franklin, B.: Experiments and Observations on Electricity Carried out at in Philadelphiae. London 1751. Expériences et observations sur l’ électricité, Paris 1752. Briefe von der Electricität, Leipzig 1758.
[6] Franklin, B.: Autobiographie nebst einer Auswahl von Briefen, Dokumenten und Flugschriften. Berlin 1956. V českém jazyce: Franklin, B.: Život Benjamina Franklina sepsaný jím samým. Praha 1867.
[7] Gliozzi, M.: Storia della fisica. Torino 1965. Překlad z italštiny: Istoria fiziki. Izdatělstvo Mir, Moskva 1970, 464 s.
[8] Haubelt, J.: Život a dílo Václava Prokopa Diviše. Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě 1982. Textová část 70 s., obrazová část 20 s.
[9] Kolomý, R.: Počátky výzkumu atmosférické elektřiny. Uplynulo 300 let od narození Prokopa Diviše (26. března 1698 – 26. prosince 1765). XVI. Zborník dejín fyziky, 5. MESDEF’98, 1. 10. – 4. 10. 1998, Modra-Piesok. Vydala: OS DMF, ediční centrum MFF UK Bratislava 1999, 13–28.
[10] Krška, K., Šamaj, F.: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 2001, 568 s.
[11] Mayer, D.: Pohledy do minulosti elektrotechniky. Nakladatelství Kopp, České Budějovice 1999, 382 s.
[12] Pelzel, F. B. M.: Procop Diwisch, ein Naturforscher und Erfinder eines Wetterleiters. Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken. Dritter Theil. Prag 1777, 172–184.
[13] Schreier, W.: Geschichte der Physik. Ein Abriss. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, 444 s.
[14] Smolka, J.: Příspěvky k bádání o Prokopu Divišovi. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky III. NČSAV Praha 1957, 122–152.
[15] Smolka, J.: Poznámka ke vztahu B. Franklina a P. Diviše. Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV 13 (1963), 35–42.
[16] Smolka, J.: Prokop Diviš and His Place in the History of Atmospheric Electricity. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague 1965, 149–169.
[17] Sós, E.: Spoutané blesky. Mladá fronta. Edice Máj, Praha 1972, 324 s. Překlad z maďarštiny. Doslov J. V. Polišenského: Benjamin Franklin, američtí Moravané a čeští čtenáři, 315–322.
[18] Zajac, R., Šebesta, J.: Historické pramene súčasnej fyziky 1. Od Aristotela po Boltzmanna. Alfa, Bratislava 1990, 396 s.
[19] Zajac, R., Chrapan, J.: Dejiny fyziky. Vysokoškolská skripta MFF UK v Bratislavě 1982, 264 s.
Partner of
EuDML logo