Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku analyzujeme zajímavou teoretickou modifikaci klasického šikmého vrhu, tzv. rovnoměrný šikmý vrh. Problém řešíme jako počáteční úlohu pro vázaný mechanický systém vzniklý z mechanického systému částice v homogenním tíhovém poli podrobené dodatečné podmínce - vazbě, která představuje podmínku na konstantnost velikosti okamžité rychlosti částice. Z hlediska klasifikace vazeb se jedná o neholonomní skleronomní vazbu nelineární v komponentách rychlosti. Předkládáme úplné analytické řešení rovnoměrného šikmého vrhu a odvozujeme explicitní vztahy pro kinematické parametry tohoto pohybu. Nabízíme srovnání trajektorie rovnoměrného šikmého vrhu s klasickým vrhem při stejných počátečních podmínkách. Dále pojednáme také o dynamice rovnoměrného šikmého vrhu založené na existenci vazebné síly, která zajišťuje splnění vazebné podmínky. Na závěr vyšetříme pohyb z hlediska energetické bilance. Kompletní analýza rovnoměrného šikmého vrhu včetně nalezení množiny všech noetherovských symetrií tohoto neholonomně vázaného systému a jeho odpovídajících zákonů zachování byla publikována v [10].
Partner of
EuDML logo