Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek je věnován kombinatorickým hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze. Zavedeme nestranné hry, naučíme se pracovat s P a N pozicemi a Grundyovými čísly. Sprague-Grundyova věta říká, že každá pozice $P_0$ v konečné nestranné kombinatorické hře je ekvivalentní nějaké hře Nim na jedné hromádce. Na závěr se zmíníme o součinu nim čísel, které lze použít k analýze některých kombinatorických her.
Summary:
This article is dedicated to combinatorial games and mathematical techniques that can be used in their analysis. We will introduce impartial games, we learn to work with P and N positions and Grundy numbers. The Sprague-Grundy theorem states that every position $P_0$ in the ultimate impartial combinatorial game is equivalent to a Nim game on one heap. Finally, let us mention the product of the nim numbers that can be used to analyze some combinatorial games.
Partner of
EuDML logo