Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00-01, 01A55, 01A70
Summary:
Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) byl v první třetině 19. století významnou osobností královského města Plzně a širokého okolí. Byl římsko-katolickým duchovním, členem kanovnického řádu premonstrátů kláštera v Teplé, vynikajícím pedagogem, aktivním českým buditelem, autorem učebnic matematiky a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, oslavných básní a ód sepsaných v klasicistním duchu. Nejprve připomeneme Sedláčkovy životní osudy, jeho všestranné pedagogické a vzdělávací aktivity a úlohu v kulturním a národním obrození české společnosti, poté se budeme věnovat Sedláčkově učebnici geometrie, která byla vydána roku 1822, před dvěma sty roky, a stala se první česky psanou učebnicí geometrie.
References:
[1] Bečvář, J.: Josef Vojtěch Sedláček. Plzeňský matematik, vzdělanec a buditel. In: Špačková, L., Stočes, J.: Historická dílna X. Sborník příspěvků přednesených v roce 2015, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2015, 116–140.
[2] Bečvář, J., Bečvářová, M.: Plzeňští premonstráti a jejich role v rozvoji přírodních věd v první polovině 19. století. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2021), 173–192.
[3] Bečvář, J., Dlab, V.: Bohatství pýthagorejských tvrzení včetně Pýthagorovy věty pro čtyři i více bodů v prostoru. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 62 (2017), 283–294.
[4] Bečvářová, M.: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady. Dějiny matematiky, sv. 20. Prometheus, Praha, 2002. MR 1929927
[5] Bečvářová, M.: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. Dějiny matematiky, sv. 34. MatfyzPress, Praha, 2008.
[6] Felix, E.: Literární Plzeň v obryse II. Od národního obrození k státní samostatnosti. Společnost pro národopis a ochranu památek za součinnosti Spolku přátel vědy a literatury české, Plzeň, 1933.
[7] Felix, E.: Josef Vojtěch Sedláček. K stému výročí jeho úmrtí. Plzeňsko 18 (1936), 1–6.
[8] Felix, E.: Dva buditelé: na paměť 100. výročí smrti Sedláčkovy a 75. výročí úmrtí Smetanova. I. Josef Vojtěch Sedláček, II. Josef František Smetana. XVIII. ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1936. Národopisné museum Plzeňska, Plzeň, 1937.
[9] Halas, Z.: Třetí Hilbertův problém. In: Bečvářová, M., Bečvář, J.: Matematický svět mezi válkami. Dějiny matematiky, sv. 65. ČVUT, Praha, 2020, 173–183.
[10] Jungmann, J.: Historie literatury české, aneb Saustawný přehled spisů českých, s krátkau historij národu, oswicenj a gazyka. Pjsmem Antonina Straširypky, Praha, 1825. Druhé vydání. W Praze, nákladem Českého Museum, w komissí kněhkupectví F. Řivnáče, 1849.
[11] Kůst, J.: První česká učebnice geometrie. Matematika ve škole 6 (1956), 415–428.
[12] Lávička, M.: Josef Vojtěch Sedláček a analytická geometrie. In: Bečvář, J., Fuchs, E.: Matematika v proměnách věků II. Dějiny matematiky, sv. 16. Prometheus, Praha, 2001, 154–164. MR 1890215
[13] Marek, J. J.: Žiwot Josefa Wogtěcha Sedláčka. Časopis českého Museum 10 (1836), 58–71.
[14] Presl, J. S.: Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech čili Technologia wsseobecná a obzwlásstnj, k poučenj a prospěchu wsselikých stawůw... Djl prwnj. Technologia wsseobecná. Gednota ku powzbuzenj promyslu v Čechách, Josefa Fetterlowá, Praha, 1836.
[15] Rybička, A.: Josef Vojtěch Sedláček. Biografická vzpomínka. Světozor 15 (1881), č. 31 z 29. 7., s. 365, 373–375, č. 32 z 5. 8., s. 385–386, č. 33 z 12. 8., s. 397–398, č. 34 z 19. 8., s. 408–410, č. 35 z 26. 8., s. 419–422, č. 36 z 2. 9., s. 434.
[16] Rybička, A.: Josef Vojtěch Sedláček. Kněz a řeholní spisovatel. In: Rybička, A.: Přední křisitelé národa českého. Boje a usilování o právo jazyka českého začátkem přítomného století, díl druhý. Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, Praha, 1884, 289–314.
[17] Sedláček, J. W.: Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček, řádu Premonsstrátského starobylého kanownického klásstera Teplánského kněz, na wysokých sskolách Pražských Filozofie doktor, na vstawu filozofickém Plzeňském čisté matematyky, pak řeči a literatury řecké y české weřegný řádný Professor. Pjsmem a nákladem Leopolda Raynera, knihtlačitele a knihkupce, w Plzni, 1821.
[18] Sedláček, W.: Základowé měřictwj, čili Geometrye. Od Wogtěcha Sedláčka řádu Premonsstrátského starobylého kanownického klásstera Teplánského kněze, na wysokých sskolách Pražských filozofie doktora, na vstawu filozofickém Plzenském čisté matematyky, pak řeči a literatury řecké y české weřegného řádného Professora. V wdowy Jozefy Fetterlowé z Wildenbrunu w knjžecý arcybiskupské knihtiskárně w Semináryum, w Praze, 1822.
[19] Sedláček, W.: Základowé Přjrodnictwj aneb Fyzyky a Matematyky potažené neboli smjssené. Z mnohých ginogazyčných na slowo wzatých spisowatelů wybral a sepsal Wogtěch Sedláček, řádu Premonsstrátského starobylého kanownického klásstera Teplského kněz, na wysokých sskolách Pražských filozofie doktor, na austawu filozofickém Plzenském čisté Matematyky, pak řeči a literatury řecké y české weřegný řádný Professor, zbýragjcý a aučinkugjcý člen českého národnjho Muzeum. V Jozefy Fetterlowé z Wildenbrunu, w Praze, 1825.
[20] Sedláček, W.: Základowé Přjrodnictwj aneb Fyzyky a Matematyky potažené neboli smjssené. Z mnohých ginogazyčných na slowo wzatých spisowatelů wybral a sepsal Wogtěch Sedláček, řádu Premonstratenského starobylého kanownického klásstera Teplského kněz, na wysokých sskolách Pražských filozofie doktor, na vstawu filozofickém Plzenském čisté Matematyky, pak Filologie latinské a řeči české weřegný řádný Professor, zbýragjcý a aučinkugjcý člen českého národnjho Muzeum. Djl druhý. V Jozefy Fetterlowé z Wildenbrunu, w Praze, 1828.
[21] Schiebl, J.: Prof. J. V. Sedláček a jeho zlatá tabatěrka. Plzeňsko 9 (1927), č. 73–76, 97–98.
[22] Spěváček, V.: Plzeňský vlastenec Josef Vojtěch Sedláček, učitel českého obrození. Krajské nakladatelství, Plzeň, 1958.
[23] Srb, A.: Spisovatel Vojtěch Sedláček. Životopisný nástin. Spolek přátel vědy a literatury české v Plzni, Plzeň, 1879.
[24] Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. I. svazek: r. 862–1848. Novočeská bibliotheka XXXIII. Matice česká, F. Řivnáč, Praha, 1913.
[25] Vávra-Haštalský, V.: Stručný obrys historie české literatury. Nákladem Karla Bellmanna, Praha, 1856.
[26] Veselý, V. J.: Gruntownj Počátek Mathematického Vměnj, Geometria Practica, Trigonometria Plana, Stereometria. Vžjwánj Tabellarum, Sinuum, A Logarithmorum. Skrze což: Wegssky, Hlaubky, Dýlky, Ssýřky, Pole, Lesy, Rybnjky, Lauky, Zahrady, Města, Krage, a Corpora, wyměřit se mohau. S připogeným Nivilirowánjm, Neb Wodným Měřenjm. Z některýma nowýma Problematy rozmnožená a poneyprw w Cžeském Gazyku wydána Od Wácslawa Jozeffa Weselýho, Přiseznjho Zemského Mljnáře, a Geometra. Wytisstěno w Praze w Králowým Dwoře u Matěge Adama Högra arcybiskup. impressora, Praha, 1734.
[27] Volf, J.: Dr. Jos. Vojtěch Sedláček. K památce stoletých narozenin jeho. Literární listy. Časopis věnovaný zájmům literárním 6 (1885), č. 11 z 1. 6., s. 127–129, č. 12 z 16. 6., s. 142–144.
[28] Volf, J.: Die Fürstin Therese Thurn und Taxis in Ihrem Briefwechsel mit J. V. Sedláček. Politik 45 (1906), č. 225 z 16. 8., s. 1–3, č. 226 z 17. 8., s. 1–3.
Partner of
EuDML logo