Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Algoritmus řádkového zlomu optimum-fit (implemenotvaný v TeXu) je obecně považován za velmi kvalitní. Přesto však existuje rozsáhlá podmnožina zlomových problemů, kde jsou jeho výsledky neuspokojivé. Jde zejména o sazbu do úzkých sloupců při požadavku zarovnaných okrajů, kdy bývá výsledku dosaženo typicky pouze použitím dodatečného rozvolnění bílého místa (\emergencystretch), což vede k esteticky nepřijatelným poruchám v pravidelné šedosti odstavce. Jedním z možných pokusů o řešení tohoto problému je návrat k staletí nepoužívané technice, vycházející z principů uplatněných při sazbě Gutenbergovy 42 řádkové Bible: rozšíření znakové sady o šířkové varianty liter. Výběr vhodného takto modifikovaného řezu pro jednotlivé řádky pak pomůže minimalizovat děravost sazby. Úvahy o implementaci této techniky v digitální sazbě zřetelně vedou k použití systému METAFONT (který umožní při modifikaci písma zachovat konstantní šířku tahu) a k využití stávající podoby optimum-fit v TeXu. Skutečně systemová podpora této techniky by vyžadovala implementaci zcela nového sázecího systému (přinejmenším jeho zlomové části); i s menšími náklady však můžeme zkoumat samotnou smysluplnost metody a provádět estetické experimenty. Tato prezentace ukazuje výsledky jedné z těchto možných jednodušších implementací, která za spolupráce TeXu, METAFONTu a perlového postprocessingu nad DVI dovoluje uživateli novou techniku prozkoumat a případně použít ve svém dokumentu. Demonstrovány jsou ukázky řešení zlomu odstavců TeXem a změny v šedosti po přelámání s variantními šířkami písma. Jsou diskutovány hranice a omezení nové metody.
References:
[1] Davies, Martin: The Gutenberg Bible. The British Library Board, 1996.
[2] Hlavsa, Oldřich: Typographia 1-3. 1976-1986
[3] Menhart, Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN, 1957.
[4] Taylor, Philip: Electronic Typesetting and TeX: Book Design for TeX Users. Sborník zvaných přednášek SOFSEM '93, ÚVT MU Brno, 1993.
[5] Schopenhauer, Arthur: Eristická dialektika čili Umění dostat v každé debatě za pravdu. Zvláštní vydání, 1994.
[6] Taylor, Philip: Pragmatický přístup k odstavcům. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 4 (3), 110-116 (1994).
[7] Hamburg, URW Software: hz-program: Micro-typography for advanced typesetting. 1993
[8] Wild, Adolf: La typographie de la Bible de Gutenberg. Cahiers Gutenberg, Septembre, 1995.
Partner of
EuDML logo