Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Typografické systémy založené na systému TeX jsou často používány pro realizaci odborných, technických a vědeckých publikací, kde se ve značné míře používají grafy pro znázornění souboru hodnot. Tvorba grafů je dána řadou pravidel, jejichž cílem je vytvoření snadno čitelného, přehledného a srozumitelného výsledku. Jedním ze základních typografických pravidel je použití identických vizuálních prostředků pro objekty identického významu. Článek se zabývá některými základními zásadami tvorby grafů a také automatizovanou podporou pro jejich dávkovou tvorbu.
Summary:
Typesetting systems based on TeX are often used for the realization of technical and scientific publications, where graphs are used for visualization to the large extent. There is set of rules that should be used for the creation of readable, clearly organized and arranged results. One of basic typographical rules is using the same visual appearance for the objects of the same kind. The paper deals with the basic principles of graph creation and batch typesetting.
References:
[1] Fojtlík, V.: Automatizovaná grafická prezentace dat. Diplomová práce. Brno: MZLU, 2002.
[2] Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1987.
[3] Kubíček, J.: Statistika (vyjadřovací prostředky a formy ve statistice). Brno: VŠZ, 1988.
[4] Zandt, Timothy Van: PSTricks: PostScript macros for Generic TeX. User's Guide. [Elektronický soubor]. 1993.
Partner of
EuDML logo