Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku přiblížíme překvapivý a osobitý humor dvou plzeňských profesorů, premonstrátů Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785-1836) a Josefa Františka Smetany (1801-1861). Uvedeme několik ukázek jejich tvorby, jak vtipných didaktických veršů, tak břitké kritiky tehdejší společnosti. Přiblížíme i dvě tehdejší "aféry". Tato literární produkce premonstrátských profesorů je již téměř zapomenuta, vše odvál čas. Jejich humor a satirickou poezii se pokusíme prezentovat v historickém kontextu a posuzovat shovívavýma očima.
References:
[1] Adressen in Böhmen: Adressen in Böhmen. Geschäfts-Zeitung über landwirthschaftliche Produkte, diverse Fabrikate & Waaren 5 (1860), č. 47 z 24. 11., s. 3.
[2] Bečvář, J., Bečvářová, M.: 200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2021), 238–265.
[3] Bečvář, J., Bečvářová, M.: Josef František Smetana, fyzik, astronom, historik, básník. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 67 (2022), 78–115.
[4] Endler, M.: Jan Jeník z Bratřic v Chebu. K jeho pobytu v letech 1791–1792. Minulostí Plzně a Plzeňska 6 (1968), 137–153.
[5] Felix, E.: Josef Vojtěch Sedláček. K stému výročí jeho smrti. Plzeňsko 18 (1936), č. 1, 1–6.
[6] Felix, E.: Dva buditelé. Na paměť 100. výročí smrti Sedláčkovy a 75. výročí úmrtí Smetanova. I. Josef Vojtěch Sedláček, II. Josef František Smetana, XVIII. ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1936. Společnost pro národopis a ochranu památek za součinnosti Spolku přátel vědy a literatury české, Plzeň, 1936.
[7] Archiv města Plzně: Fond Josef František Smetana. Archiv města Plzně.
[8] Sedláček, Vojtěch: Fond Josef Vojtěch Sedláček. Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze.
[9] Geinitz, H. B., Fleck, H.: Die Steinkohlen Deutschand’s und anderer Länder Europa’s: ihre Natur Lagerungs-Verhältnisse, Verbreitung, Geschichte, Statistik und technische Verwendung 1. Oldenbourg, 1865.
[10] Hanuš, J.: Národní museum a naše obrození. K stoletému jubileu založení musea, I. díl. Národní museum, Praha, 1921.
[11] Hruška, M.: Kniha pamětní král. Krajského města Plzně od roku 775 až 1870. Nákladem dědiců Hruškových. Tiskem a v komisi V. Steinhausera, Plzeň, 1883.
[12] Kutnar, F.: Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenecké. Karolinum, Praha, 2003.
[13] Lábek, L.: Potulky po Plzni staré i nové, díl první. Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, Plzeň, 1930–1931.
[14] Maškovská, M.: Staré plzeňské hostince aneb kde se v Plzni jedlo, pilo a veskrze dobře žilo. Nakladatelství Ševčík, Plzeň, 2014.
[15] Nováček, V. J.: Františka Palackého korespondence a zápisky. I. Autobiografie a zápisky do roku 1863. Nákladem České akademie Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, Praha, 1898.
[16] Schmidt, Friedrich: Personal- und statistisches Handbuch des Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten und der demselben unterstehenden Verwaltungs-Organe.
[17] Píša, P.: Censura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie. Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018.
[18] Sedláček, J. V.: Incognito (Pokradmo). Peprné verše na všecky stavy. Od učeného kněze Vojtěcha Sedláčka, veřejného professora v Plzni. Od roku 1825. MUDr. J. Folprecht, Josef Hodek a Karel Škába, Plzeň, 1930 [s dvěma dřevoryty Josefa Hodka].
[19] Sedláček, J. V.: Přjležitostne Zpěvy Prof. Sedláčka... rukopis uložený v [8].
[20] Schiebl, J.: Ze staroplzeňského humoru. Plzeňsko. List pro vlastivědu západních Čech 14 (1932), 108–112.
[21] Smetana, J. F.: Básně Josefa Františka Smetany. Spolek přátel literatury a umění v Plzni/Spolek přátel vědy a literatury české v Plzni, F. Šimáček, Praha, 1905 [s portrétem F. J. Smetany]. Na stranách 195–228 je stať Jaroslava Šťastného Život a dílo Josefa Františka Smetany, na stranách 229–238 Přehled literární činnosti Smetanovy.
[22] Smetana, J. F.: Pomněnky. Výbor z básní Jos. Františka Smetany. Knihy českého republikána, svazek 3. J. Svátek, Jihočeské lidové knihkupectví, České Budějovice, 1919. Editoval a krátký úvod sepsal František Šimek.
[23] Strejček, F.: Sto let od Hýblových Rozmanitostí. Topičův sborník literární a umělecký 4 (1916/1917), č. 7, duben 1917, 322–326.
[24] Strejček, F.: První bouřlivá píseň novočeská. Belletristický týdenník Zvon 35 (1935), č. 27 z 20. 3., 368–370, č. 28 z 27. 3., 385–388.
[25] Strejček, F.: Naši bojovníci pérem. Topičova edice, Praha, 1948.
[26] Suchá, M.: Satirik Josef František Smetana. (Několik poznámek k básnickému dílu.). Minulostí západočeského kraje 6 (1968), 112–118.
[27] Štiastny, J.: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1856. Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, Prag, 1856.
[28] Štiastny, J.: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1857. Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, Prag, 1857.
[29] Štiastny, J.: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1858. Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, Prag, 1858.
[30] Štiastny, J.: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1860. Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, Prag, 1860.
[31] Štiastny, J.: Adressen-Buch der Handlungen, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1861. Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, Prag, 1861.
[32] Waska, W.: Dějiny města Plzně, svazek 2, 1788–1918. Statutární město Plzeň, Plzeň, 2016.
Partner of
EuDML logo