Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55, 01A70, 01A74
Summary:
V článku přiblížíme jeden téměř zapomenutý rukopis komentářů ke knize Euklids Elemente, die ersten vier B\"ucher z roku 1807, který vznikl v první třetině 19. století buď na německém premonstrátském gymnáziu v Plzni, nebo v klášteře premonstrátů v Teplé a byl patrně spjat s výukou geometrie. Uvedeme základní informaci o životě a díle majitele této knihy a snad i autora komentářů a provedeme stručnou analýzu obsahu tohoto rukopisu.
References:
[1] Bayerl, B.: Zur Geschichte und Statistik des Gymnasium I. In: Programm des k. k. Obergymnasiums zu Pilsen in Böhmen für das Schuljahr 1876, Pilsen, 1876, 1–28.
[2] Bečvář, J., Bečvářová, M.: Plzeňští premonstráti a jejich role v rozvoji přírodních věd v první polovině 19. století. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2021), 173–192.
[3] Bečvář, J., Bečvářová, M.: 200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2021), 238–265.
[4] Bečvář, J., Bečvářová, M.: Josef František Smetana, fyzik, astronom, historik, básník. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 67 (2022), 78–115.
[5] Bečvářová, M.: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady. Edice Dějiny matematiky, svazek č. 20. Prometheus, Praha, 2002. MR 1929927
[6] Bělohlávek, M.: Bedřich Smetana. Plzeň 1840–1843. Západočeské nakladatelství, Plzeň, 1974.
[7] Oldenbourg Verlag, R.: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum von Ferdinand Seibt, Hans Lemberg, Helmut Slapnicka, Band 3, R. Oldenbourg Verlag, München, 1985.
[8] Bayreuth, Druckhaus: Egerländer biografisches Lexikon mit ausgewählten Personen aus dem ehemaligen Reg.-Bez. Eger. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Josef Weinmann, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Egerländer biogr. Lexikon im Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender e. V., Band 2, Druckhaus Bayreuth, Bayreuth, 1987.
[9] Goovaerts, L.: Ecrivains, artistes et savants de l’ordre prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique, I. díl (A–N). Société belge de librairie Bruxelles, 1899.
[10] Hoffmann, F.: Soupis rukopisů knihovny premonstrátů Teplá I, II. Edice Studie o rukopisech. Monografia 3, Archiv Akademie věd České republiky, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Klášter premonstrátů Teplá, Praha, Teplá u Toužimě, 1999.
[11] Hoffmannová, J., Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Libri, Praha, 2000.
[12] Hruška, M.: Kniha pamětní král. Krajského města Plzně od roku 775 až 1870. Nákladem dědiců Hruškových. Tiskem a v komisi V. Steinhausera, Plzeň, 1883.
[13] Lederer, M.: Eine alte deutsche Bildungstäte in Böhmen. Zur Gründung des deutschen Gymnasiums in Pilsen. Pilsner Tagblatt 18 (1917), 2–4.
[14] Mannl, O.: Aus den ersten dreißig Jahren des k. k. Deutschen Staatsgymnasiums (1776–1805). In: Dreiundfünfzigster Jahresbericht des k. k. deutschen Staatsgymnasiums zu Pilsen für das Schuljahr 1906, Pilsen, 1906, 3–28.
[15] Meißner, A.: Geschichte meines Lebens, Band I und II. Verlag k. k. Hofbuchhandlung Karl Prochaska, Wien und Teschen, 1885.
[16] Nentwich, M. R.: Verzeichnis der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Tepl. Sonderdruck aus Beiträge zur Geschichte des Stiftes Tepl I, II. Marienbad, 1917, 1925, 82–114, 205–258.
[17] Lexikon, Österreichisches biographisches: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, Band 7, Mus–Pet. Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1978.
[18] Otavová, M.: Ladislav Jandera a pěstování početní zdatnosti na pražské univerzitě. In: Bečvář, J., Bečvářová, M. (Eds.): 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. až 22. 8. 2010, MatfyzPress, Praha, 2010, 199–202.
[19] Prag, Seznam zemřelých: [Seznam zemřelých], Ordinariats-Blatt der Prager Erzdiöcese für das Jahr 1865. Verlag des f. e. Consistoriums, Prag, 1865, 120.
[20] Schiebl, J.: Almanach král. města Plzně na rok 1913. Král. město Plzeň, Plzeň, 1913.
[21] Schiebl, J.: Na úsvitě národního života v Plzni. Plzeňsko 11 (1929), 44–47.
[22] Skřivanová, K.: Historie klášterní knihovny Teplá – knihovníci klášterní knihovny. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 2015.
[23] Tyl, H. J.: Klášter Teplá. Grafika, Plzeň, 1947.
Partner of
EuDML logo