Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Scholz N.: Strömungsuntersuchungen an Schaufelgittern, Teil II. Ein Berechnungsverfahren zum Entwurf von Schaufelgittern. VDI-Forschungsheft 442, 1954.
[2] Schlichting H.: Berechnung der reibungslosen inkompressiblen Strörnung für ein vorgegebenes ebenes Schaufelgitter. VDI-Forschungsheft 447, 1955,
[3] Isay W. H.: Zur Berechnung der Strömung durch axiale Schaufelgitter. ZAMM, Bd. 37 (1957), No. 9/10, S. 321-335. DOI 10.1002/zamm.19570370902 | Zbl 0078.17004
[4] Schilhansl M. J.: A Simple Approach to an Approximate Two-Dimensional Cascade Theory. Journal of Applied Mech., Bd. 25, 1958, S. 607-612. MR 0128201 | Zbl 0084.41301
[5] Mellor G. L.: An Analysis of Axial Compressor Cascade Aerodynamics. Journal of Basic Eng,, Bd. 81, 1959, No. 3, S. 362-378, DOI 10.1115/1.4008477
[6] Czibere T.: Berechnungsverfahren zum Entwurfe gerader Flügelgitter mit stark gewölblen Profilschaufeln. Acta Technica XXVIII, Budapest 1960, S. 43-71, und 241-280.
[7] Polášek J.: Výpočet obtékání lopatkových mříží s tenkými silně prohnutými profily. Aplikace matematiky, Bd. 3 (1958). No. 5, S. 325-347.
Partner of
EuDML logo