Previous |  Up |  Next

Article

Title: Příspěvek k výpočtu vlastních (charakteristických) čísel (Czech)
Title: A contribution to the determining of characteristic roots (English)
Author: Fiřt, Vladimír
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1962
Pages: 51-75
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: numerical analysis
idZBL: Zbl 0111.31501
DOI: 10.21136/AM.1962.102786
.
Date available: 2008-05-20T17:18:30Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102786
.
Reference: [1] Fiřt V.: Výpočet vlastních čísel na základě transformace homogenního systému algebraických rovnic.Aplikace matematiky č. 2, 1961.
Reference: [2] Koloušek V.: Dynamika stavebních konstrukcí.(I. část, 1954), (II. část, 1956), SNTL, Praha.
Reference: [3] Смирнов А. Ф.: Устойчивость и колебания сооружений.Трансжелдориздат, Москва, 1958. Zbl 0995.62501
Reference: [4J Снитко H. К.: Устойчивость сжатых и сжато-узогнутых стержневых систем.Госстройиздат, Москва, 1956.
Reference: [5| Тимошенко С. П.: Устойчивость упругих систем.(перевод с английского), Гостехтеоретиздат, Москва, 1955.
Reference: [б] Фихтенголъц Г. M.: Курс дифференциального и интегрального исчисления.том 1, Гостехтеоретиздат, Москва, 1951. Zbl 1165.94313
Reference: [7] Загускин В. Л.: Справочник по численным методам решения уравнений.Физматгиз, Москва, 1960. Zbl 1004.90500
Reference: [8] Babuška I.: O jednom numerickém řešení úplně regulárních systémů lineárních rovnic a o jeho aplikaci na statické řešení patrových rámů.Časopis pro pěstování matematiky, č. I, 1955.
Reference: [9] Collatz L.: Numerische Behandlung von Differentialgleichungen.Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1951. Zbl 0054.05101, MR 0043563
.

Files

Files Size Format View
AplMat_07-1962-1_4.pdf 4.153Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo