Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Fiřt V.: Výpočet vlastních čísel na základě transformace homogenního systému algebraických rovnic. Aplikace matematiky č. 2, 1961.
[2] Koloušek V.: Dynamika stavebních konstrukcí. (I. část, 1954), (II. část, 1956), SNTL, Praha.
[3] Смирнов А. Ф.: Устойчивость и колебания сооружений. Трансжелдориздат, Москва, 1958. Zbl 0995.62501
[4J Снитко H. К.: Устойчивость сжатых и сжато-узогнутых стержневых систем. Госстройиздат, Москва, 1956.
[5| Тимошенко С. П.: Устойчивость упругих систем. (перевод с английского), Гостехтеоретиздат, Москва, 1955.
[б] Фихтенголъц Г. M.: Курс дифференциального и интегрального исчисления. том 1, Гостехтеоретиздат, Москва, 1951. Zbl 1165.94313
[7] Загускин В. Л.: Справочник по численным методам решения уравнений. Физматгиз, Москва, 1960. Zbl 1004.90500
[8] Babuška I.: O jednom numerickém řešení úplně regulárních systémů lineárních rovnic a o jeho aplikaci na statické řešení patrových rámů. Časopis pro pěstování matematiky, č. I, 1955.
[9] Collatz L.: Numerische Behandlung von Differentialgleichungen. Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1951. MR 0043563 | Zbl 0054.05101
Partner of
EuDML logo