Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kožešník J.: Dynamika strojů. SNTL, Praha 1958.
[2] Koloušek V.: Dynamika stavebních konstrukcí II. SNTL, Praha 1956.
[3] Nowacki W.: Dynamika budowli. ARKADY, Warszawa 1961.
[4] Timoshenko S.: Vibration Problems in Engineering. D. Van Nostrand Company Inc., New York 1955.
[5] Чудновский В. Г.: Методы расчета колебаний и устойчивости стержневых систем. Изд. АН УССР, Киев 1952. Zbl 1145.11324
[6] Смирнов А. Ф.: Устойчивость и колебания сооружений. Трансжелдориздат, Москва 1958. Zbl 0995.62501
[7] Koloušek V.: Dynamics of Continuous Structures with Repeated Elements. Sixth Congress of the IABSE, Final Report, Stockholm 1960.
[8] Koloušek V.: Recherche dynamique des systèmes constitués par des barres non prismatiques. Rapports du Colloque I, Mesure et interprétation des éffets dynamiques et vibrations des constructions. RILEM, Budapest 1963.
[9] Krynicky E., Mazurkiewicz Z.: Free Vibration of a Simply Supported Bar With Linearly Variable Height of Cross Section. Journal of Aplied Mechanics, Semptember 1962. DOI 10.1115/1.3640595
[10] Fiřt V.: Vyšetřování vlastního kmitání obloukových mostů na samočinných počítačích. Sborník z konference ,,Súčasné problémy železobetonových a predpätých mostóv" konané 1.-5. října 1962 ve Smolenicích, V SAV, Bratislava 1965.
[11] Fiřt V.: Stabilité et vibration propre des ponts et charpentes. Memoires 23, AIPC, Curich 1963.
[12] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic. (překlad z ruštiny). Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1952.
[13] Sobotka Z., Fiřt V.: Účinky náhlého zatížení nosníků a desek při plastických přetvořeních. referát přednesený na konferenci „Dynamika strojů" konané 29. 10. až 31. 10. 1963 v Liblicích, Strojnícky časopis, V SAV, 1965.
Partner of
EuDML logo