Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] H. Г. Бруевич: Точность механизмов. ОГИЗ, 1946. Zbl 1024.20502
[2] V. Bárdoš: Vývoj a súčasný stav skúmania presnosti mechanizmov. Strojírenství, sv. 13, č. 11, tiež Zborník vedeckých prác Strojníckej fakulty, č. 2, 1962.
[3] V. Bárdoš: Citlivosť rovinných mechanizmov na chyby v rozmeroch jeho členov. Zborník vedeckých prác Strojníckej fakulty SVŠT, č. 3, 1963.
[4] V. Bárdoš: Citlivosť rovinných mechanizmov. Výskumná zpráva.
[5] V. Bárdoš: Grafická, graficko-početná a početná metoda na určovanie prvej prevodovej funkcie rovinných mechanizmov. Strojnícky časopis SAV, r. XIII, č. 3, 1962.
[6] V Bárdoš: Geometrické charakteristiky rovinných mechanizmov a ich kinematický zmysel. Strojnícky časopis SAV, r. XII, č. 6, 1961.
[7] V. Bárdoš: Príspevok k skúmaniu geometrickej a kinematickej presnosti rovinných mechanizmov. Kandidátská dizertačná práca, 1962.
[8] B. Bárdoš: Geometrické charakteristiky rovinného kl'bového štvoruhol'níka. Strojnícky časopis SAV, r. XVI, 1965.
Partner of
EuDML logo