Previous |  Up |  Next

Article

Title: Použitie vektorového počtu na skúmanie kinematickej presnosti rovinných mechanizmov (Slovak)
Title: Application of vector calculus for the study of kinematic accuracy of plane mechanisms (English)
Title: Anwendung der vektorrechnung zur bestimmung der kinematischen genauigkeit ebener mechanismen (German)
Author: Bárdoš, Vladimír
Author: Bárdošová, Naďa
Language: Slovak
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1965
Pages: 374-384
Summary lang: German
.
Category: math
.
DOI: 10.21136/AM.1965.102975
.
Date available: 2008-05-20T17:30:20Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102975
.
Reference: [1] H. Г. Бруевич: Точность механизмов.ОГИЗ, 1946. Zbl 1024.20502
Reference: [2] V. Bárdoš: Vývoj a súčasný stav skúmania presnosti mechanizmov.Strojírenství, sv. 13, č. 11, tiež Zborník vedeckých prác Strojníckej fakulty, č. 2, 1962.
Reference: [3] V. Bárdoš: Citlivosť rovinných mechanizmov na chyby v rozmeroch jeho členov.Zborník vedeckých prác Strojníckej fakulty SVŠT, č. 3, 1963.
Reference: [4] V. Bárdoš: Citlivosť rovinných mechanizmov.Výskumná zpráva.
Reference: [5] V. Bárdoš: Grafická, graficko-početná a početná metoda na určovanie prvej prevodovej funkcie rovinných mechanizmov.Strojnícky časopis SAV, r. XIII, č. 3, 1962.
Reference: [6] V Bárdoš: Geometrické charakteristiky rovinných mechanizmov a ich kinematický zmysel.Strojnícky časopis SAV, r. XII, č. 6, 1961.
Reference: [7] V. Bárdoš: Príspevok k skúmaniu geometrickej a kinematickej presnosti rovinných mechanizmov.Kandidátská dizertačná práca, 1962.
Reference: [8] B. Bárdoš: Geometrické charakteristiky rovinného kl'bového štvoruhol'níka.Strojnícky časopis SAV, r. XVI, 1965.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_10-1965-4_3.pdf 1.885Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo