Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Lineare Differenitialtransformationen 2. Ordnung. Berlin 1967
[2] Borůvka O.: Diferenciálne rovnice. (skripta), Bratislava 1961
[3] Hartman Ph.: Ordinary differential equations. New York 1964 MR 0171038 | Zbl 1009.34001
[4] Chrastina J.: On dispersions of the 1st and 2nd kind of differential equation y" = qy. Publ. Fac. Sci. UJEP Brno 1969, No 508
[5] Krbila J.: Vlastnosti fáz neoscilatorických rovnic y" = qy definovaných pomocou hyperbolických polárných súradnic. Sborník prací VŠD 1969
[6] Krbila J.: Existencia a neohraničenosť prvej hyperbolickej fázy neoscilatorickej diferenciálnej rovnice y" = qy. Sborník prací VŠD 1969
[7] Krbila J.: Rýdzo diskonjugované homogénne lineárne diferenciálne rovnice 2. rádu. Čas. pěst. mat. Praha (in press)
Partner of
EuDML logo