Previous |  Up |  Next

Article

References:
[BUDÍNSKÝ-1] Budínský Br.: Příspěvek k teorii afinní normály. (1960), nepublikováno, str. 15.
[BUDÍNSKÝ-2] Budínský Br.: Příspěvek k afinní teorii ploch. (1961), nepublikováno, str. 21.
[HAVLÍČEK-1] Havlíček K.: Klein’s Representation of Ruled Surfaces. Spisy přír. fak. K. u., 172 (1939/46), 17-20.
[HAVLÍČEK-2] Havlíček K.: Rozvinutelné plochy v přímkové geometrii. Rozpravy II. tř. České akad., LIII, 42 (1943), 1-24; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LIII, 42 (1943), 1-3. MR 0024205
[HAVLÍČEK-3] Havlíček K.: Contact des courbes et des hypersphères dans un espace euclidien à n dimensiones - Courbes sphériques. Čas. pro pěst. mat. a fys., 72 (1947), 137-146. MR 0027164
[HAVLÍČEK-4] Havlíček K.: Sur les surfaces enveloppes de sphères. Čas. pro pěst. mat., 74 (1949), 21-40. MR 0033137
[HAVLÍČEK-5] Havlíček K.: Surfaces réglées qui sont enveloppes des sphères. Czech. Math. Journal, 1 (76) (1951), 187-197. Каналовые линейчатые поверхности. Чехосл. Мат. Журнал, I (76), (1951), 213-224. MR 0050938
[HAVLÍČEK-6] Havlíček K.: Kanálové W-plochy. Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 347-357. MR 0067541
[HAVLÍČEK-7] Havlíček K.: Poznámka k přímkové geometrii rozvinutelných ploch. Čas. pro pěst. mat., 81 (1956), 26-37. MR 0082154
[HLAVATÝ-1] Hlavatý V.: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet. Praha (1937).
[HLAVATÝ-2] Hlavatý V.: Diferenciální přímková geometrie I, II. Rozpravy II. tř. České akad., L, 27 (1941).
[HLAVATÝ-3] Hlavatý V.: Zur Lie'schen Kugelgeometrie I. Kanalflächen. Věstník Král. české spol. nauk, Praha (1941).
[HLAVATÝ-4] Hlavatý V.: K Lieově kulové geometrii II. Kongruence (Elementární vlastnosti). Rozpravy II. tř. České akad., LI, 33 (1941).
[HLAVATÝ-5] Hlavatý V.: K Lieově kulové geometrii III. Kongruence (Základní rovnice). Rozpravy II. tř. České akad., LII, 7 (1942).
[HLAVATÝ-6] Hlavatý V.: K Lieově kulové geometrii IV. Kongruence (Integrabilní konexe). Rozpravy II. tř. České akad., LII, 16 (1942).
[HORÁK-1] Horák Zd.: Princip energie a rovnice fysiky. Spisy přír. fak. K. u., 25 (1924), 1-40.
[HORÁK-2] Horák Zd.: K teorii minimálních ploch. Čas. pro pěst. mat. a fys., 56 (1927), 252-267.
[HORÁK-3] Horák Zd.: Zobecnění pojmu variety. Spisy přír. fak. M. u., 86 (1927), 1-20.
[HORÁK-4] Horák Zd.: Die Formeln für allgemeine lineare Übertragung bei Benutzung von nichtholonomen Parametern. Nieuw Archief voor Wiskunde, XV, Groningen (1927), 193-201.
[HORÁK-5] Horák Zd.: Sur la courbure des variétés non holonomes. Comptes rendus, 187 (1928), 1273-1275.
[HORÁK-6] Horák Zd.: Sur le problème fondamental du calcul intégral absolu. Comptes rendus, 189 (1929), 19- 21-
[HORÁK-7] Horák Zd.: Sur les dérivées par rapport aux affineurs. L'enseignement Mathématiques, 28 (1929), 212 až 214.
[KEPR-1] Kepr B.: Příspěvek k průniku dvou ploch. Pokroky mat., fys. a astron., I, 3 (1956), 242.
[KEPR-2] Kepr B.: Příspěvek ke geometrii křivek spádových. Pokroky mat., fys. a astron., II, 3 (1957), 365 až 367.
[KEPR-3] Kepr B.: Příspěvek k rovnoběžnému osvětlení ploch. Sborník věd. prací fak. inž. stav. v Praze, SPN (1958), 149-152.
[KEPR-4] Kepr B.: Příspěvek k rovnoběžnému přenosu vektorů plochy. Sborník 21 ČVUT fak. inž. stav., SPN (1959), 143-148.
[MIKAN-1] Mikan M.: Cartanova geometrie na ploše kulové. Čas. pro pěst. mat. a fys., 66 (1927), 103-121.
[MIKAN-2] Mikan M.: Königovy prostory přidružené vnořeným varietám. Rozpravy II. tř. České akad., XLIX, 33 (1939), 1 - 13; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften (1939), 1-4.
[MIKAN-3] Mikan M.: Möbiova a neeuklidovská geometrie jednoparametrických útvarů. (rukopis).
[NOŽIČKA-1] Nožička Fr.: Le vecteur affinnormal et la connexion de l’hypersurface dans l’espace affin. Čas. pro pěst. mat. a fys., 75 (1950), 179-209. MR 0042190
[NOŽIČKA-2] Nožička Fr.: Konexe a normála invariantního směru pro nadplochu v prostoru afinním. Čas. pro pěst. mat. a fys., 74 (1949), 260-263.
[NOŽIČKA-3] Nožička Fr.: La connexion et la normale de l’hypersurface dans l'espace riemannien du point de vue de la géométrie affine. Czech. Math. Journal, 1 (76) (1951), 17-28. Связаность и нормаль гиперповерхности в пространстве Римана с точки зрения аффинной геометрии. Чехосл. Мат. Журнал, 1 (76) (1951), 19-31. MR 0050349 | Zbl 0045.25304
[NOŽIČKA-4] Nožička Fr.: Křivka v afinním prostoru a její afinní oblouk. Čas. pro pěst. mat. 78 (1953), 307-339. MR 0068263
[NOŽIČKA-5] Nožička Fr.: O nadplochách totálně geodetických v Riemannově prostoru I, II. Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 65-72, 215-228. MR 0084164
[NOŽIČKA-6] Nožička Fr.: K problému afinní normály a indukované konexe nadplochy v afinním prostoru. Čas. pro pěst. mat, 79 (1954), 101-134. MR 0069566
[NOŽIČKA-7] Nožička Fr.: Příspěvek k afinní geometrii ploch. Čas. pro pěst. mat., 81, 137-156. MR 0087152
[NOŽIČKA-8] Nožička Fr.: O styku variet v afinním lineárním prostoru. Čas. pro pěst. mat., 83 (1958), 171-201. MR 0096253
[PROFANT-1] Profant M.: Poznámka ke skaláru charakterisujícímu kanálové plochy. Acta univ. Carolinae, Math., 2 (1960), 51-60.
[URBAN-1] Urban A.: Le complex de normales de $V_2$ dans $V_4$. Spisy přír. fak. K. u., 154 (1937), 28-32.
[URBAN-2] Urban A.: Frenetovy vzorce nerozvinutemých přímkových ploch. Rozpravy II. tř. České akad., LII, 18 (1942), 1-20; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LII, 18 (1942), 1 - 3. MR 0024197
[URBAN-3] Urban A.: Diferenciální rovnice křivek na speciální $V_{n-1}$ ve $V_n$. Rozpravy II. tř. České akad., LVII, 9 (1947), 1-12; Bullet. intern. de l'Academie tchèque des Sciences, LVII, 9 (1947), 1-5.
[URBAN-4] Urban A.: On the geodesic Representation between Twodimensional Riemannian Spaces. Kon. Nederlandsche Akad. van Wetenschappen, Proceedings LI, 2 (1948), 95-105; Indagationes Mathematicae, X, 1 (1948), 269-279. MR 0024212 | Zbl 0029.16601
[URBAN-5] Urban A.: Note on the T. Y. Thomas's Paper: On the Projective Theory of Two Dimensional Riemann Spaces. Čas. pro pěst. mat. a fys., 73 (1948), 89-92. MR 0028089
[URBAN-6] Urban A.: On the Geometry of a System of Partial Differential Equations of the Second Order. Kon. Nederlandsche Akad. van Wetenschappen, Proceedings LII, 8 (1949), 303-315; Indagationes Mathematicae, XI, 4 (1949), 855-867. MR 0034613 | Zbl 0035.24102
[URBAN-7] Urban A.: Geometrisace jistého systému parciálních rovnic druhého řádu. Čas. pro pěst. mat. a fys., 75 (1950), 267-269.
[URBAN-8] Urban A.: Beltramiho věta pro parabolické body plochy. Čas. pro pěst. mat., 77 (1952), 373-381.
[URBAN-9] Urban A.: Druhý útvar křivosti plochy v $R_3$. Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 73-88. MR 0087134
[URBAN-10] Urban A.: Styk křivek v projektivním prostoru. Sborník I. věd. konf. strojní fak. ČVUT (1956), 4, 1-3.
[URBAN-11] Urban A.: O styku křivek v projektivním prostoru. Čas. pro pěst. mat., 81 (1956), 121-122.
[URBAN-12] Urban A.: Théorème fondamental de la théorie du contact des courbes. Чехосл. Мат. Журнал, 7 (82) (1957), 273-294. MR 0089443 | Zbl 0089.37903
[URBAN-13] Urban A.: Zvýšení styku křivek promítáním. Mat.-fyz. čas. SAV, VII (1957), 207-234.
[URBAN-14] Urban A.: Zvýšení styku křivek promítáním (případ protínajících se křivek trojrozměrného prostoru). Sborník II. věd. konf. fak. strojního inž. ČVUT, SPN (1958), 107-114.
[URBAN-15] Urban A.: On Space of an Unified Theory of Gravitation and Electromagnetism. Tensor, 9, 3 (1959), 205-208. MR 0109722
[URBAN-16] Urban A.: O ekvivalenci geometrických objektů druhé třídy. Sborník III. věd. konference strojní fakulty ČVUT (v tisku).
[URBAN-17] Urban A.: O ekvivalenci jistých geometrických objektů r-té třídy. rukopis.
[VANČURA-1] Vančura Zd.: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères). Spisy přír. fak. K. u., 194 (1950), 20-28. MR 0040047
[VANČURA-2] Vančura Zd.: Pláště kongruence koulí. Čas. pro pěst. mat., 80 (1955), 317-327. MR 0085563
[VANČURA-3] Vančura Zd.: Některé vlastnosti plášťů kulových kongruencí. Sborník věd. konf. stav. fak. ČVUT (1960), v tisku.
[VYČICHLO-1] Vyčichlo Fr.: Lineární přímkový komplex jako přímková varieta. Rozpravy II. tř. České akad., 44, 28 (1934), 1 - 12; Bullet. intern. de l'Acad. des Sciences de Bohème (1934), 1-2.
[VYČICHLO-2] Vyčichlo Fr.: Lineární přímkový komplex jako trojrozměrná varieta. Zprávy z druhého sjezdu matem. zemí. slovanských (1935), 199-200.
[VYČICHLO-3] Vyčichlo Fr.: Sur une interprétation géométrique de la courbure projective des courbes planes. Bulletin de la Société math. de France, 64 (1936), 87- 98. MR 1505050
[VYČICHLO-4] Vyčichlo Fr.: Sur quelques propriétés algébraiques des courbes du faisceau Darboux-Segre. Mathematica 12, Cluj (1936), 139-145.
[VYČICHLO-5] Vyčichlo Fr.: Invariants d'un champ tensoriel dans un espace projectif courbe. Čas. pro pěst. mat. a fys., 67 (1937), 26-61. Zbl 0017.42401
[VYČICHLO-6] Vyčichlo Fr.: Contributi alla geometria proiettiva delle varieta anolonoma. Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei, XXVII, ser. $6^a$, 12 (1938), 646-658.
[VYČICHLO-7] Vyčichlo Fr.: Interpretazione geometrica della curvatura proiettiva delle curve piane. Bolletino dell’Unione Mat. Italiana, 17 (1938), 75-77.
[VYČICHLO-8] Vyčichlo Fr.: Příspěvek k zobecněné větě Beltramiho. Rozpravy II. tř. České akad., L, 2 (1940), 1-9; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, L, 2 (1940), 1-3. MR 0025223
[VYČICHLO-9] Vyčichlo Fr.: O ekvipolentním přenosu v Möbiusově rovinné geometrii. Rozpravy II. tř. České akad., LIII, 28 (1943), 1-14; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LIII, 28 (1943), 1-10. MR 0024206
[VYČICHLO-10] Vyčichlo Fr.: O některých projektivních invariantech ploch. Mat.-fyz. čas. SAV, III (1953), 41-47.
[VYČICHLO-11] Vyčichlo Fr.: O diferenciálních invariantech zvláštní dvojice přímkových ploch. Sborník prací k sedmdesátinám prof. Fr. Kadeřávka, SNTL (1955), 131-134.
[VYČICHLO-12] Vyčichlo Fr.: O dvojicích ploch se společnými diferenciálními invarianty. Mat.-fyz. čas. SAV, VI (1956)., 85-97.
Partner of
EuDML logo