Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] М. Секанина: Замечания к факторизации бесконечной циклической группы. Чех. мат. жур., 9 (1959), 485-495. MR 0115979 | Zbl 1047.90504
[2] T. I. Dekker J. de Groot: Decompositions of the sphere. Fund. math., XLIII (1956), 185-193.
[3] W. Specht: Gruppentheorie. Berlín 1956. MR 0080091 | Zbl 0074.25603
[4] J. v. Neumann: Zur allgemeinen Theorie des Masses. Fund. math., XIII (1929), 73-120.
Partner of
EuDML logo