Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Linhart J.: Psychologie učení. SPN, Praha 1967.
[2] Hrdličková J.: Diagnostické metody ve vyučování fyzice. Ústav učitelského vzdělání na UK, Praha 1969.
[3] Marek J. a kol.: Fyzika pro 1. ročník SVVŠ. SPN, Praha 1964.
[4] Bělař A., Fuka J., Rudolf V.: Mechanika a akustika. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1964.
[5] Základy fyziky pro studující nefyzikálních oborů I. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1966.
[6] Meili R., Rohracher H.: Učebnice experimentální psychologie. SPN, Praha 1967.
[7] Chaimcey H., Dobbin J.: Testing. New York 1963.
[8] Široká M., Tillich J.: Cvičení z experimentální fyziky. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1963.
[9] Cvičení z fyziky pro studující nefyzikálních oborů. Učební texty vysokých škol. Ediční středisko UP, Olomouc 1968.
[!0] Bednařík M.: Statistické zpracování testů vědomostí ve fyzice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1969, Facultas rerum naturalium - Tom 30, s. 155-168.
[11] Franc L., Bednařík M.: Přijímací zkoušky z fyziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Fyzika ve škole 5, 1967, č. 7, s. 316 - 320.
[12] Lindquist E. F.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. SPN, Praha 1967.
[13] Mittenecker E.: Plánování a statistické hodnocení experimentů. SPN, Praha 1968.
[14] Guilford J. P.: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Paňstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1964.
[15] Itelson L.: Mathematische und kybernetische Methoden in der Pädagogik. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1967.
[16] Janko J.: Statistické tabulky. Nakladatelství ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
[17] Hniličková J.: Zpracování standardního didaktického testu z fyziky. Pedagogika 18, 1968, č. 2, s. 203-216.
[18] Bednařík M., Široká M.: Výsledek průzkumu vědomostí z fyziky u skupiny absolventů střední školy. Fyzika ve škole 8,1969, č. 2, s. 90-98.
Partner of
EuDML logo