Previous |  Up |  Next

Article

Title: On the theory of phases of academican O. Borůvka (English)
Title: Poznámka k teorii fází O.Borůvky (Czech)
Author: Rachůnková, Irena
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 14
Issue: 1
Year: 1974
Pages: 63-75
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 34A25
MSC: 34A30
idZBL: Zbl 0319.34012
idMR: MR0379953
.
Date available: 2009-01-29T15:16:59Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120033
.
Reference: [1] Borůvka O.: Lineаre Differentiаltrаnsformаtionen 2. Ordnung.DVW, Berlin, 1967.
Reference: [2] Peschl E.: Аnаlytická geometrie а lineární аlgebrа.SNTL, Prаhа, 1971.
Reference: [3] Colatz L.: Funkcionální аnаlýzа а numerická mаtemаtikа.SNTL, Prаhа, 1970.
Reference: [4] Kuroš A. G.: Kаpitоly z оbecné аlgebry.Аcаdemiа, Prаhа, 1968.
Reference: [5] Rachůnková I.: On аlgebrаic prоpertieѕ оf diѕperѕiоnѕ оf the Зrd аnd 4th kind оf the differentiаl equаtiоn $y'' = Q(t)y$.Čаѕоp. pěѕt. mаt., 100 (1975), 15-26.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_14-1974-1_5.pdf 1.094Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo