Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Blaško R., Háčik M.: Lineárne homogénne diferenciálne rovnice druhého rádu rýdzo diskonjugované vzhľadom na derivácie. Matem. čas. 22 (1972), No. 4, 323-331. MR 0320408
[2] Kamke E.: Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen I. Leipzig, 1959 (ruský překlad Moskva, 1956).
[3] Krbiľa J.: Základy teórie hyperbolických fáz diferenciálnej rovnice $y" = q(t)y$. Kandidátská dizertačná práca.
[4] Krbiľa J.: Algebraická štruktúra množiny hlavných hyperbolických fáz diferenciálnych rovníc $y" = q(t)y$ v intervale $(-\infty, \infty)$. Matem. čas. 20 (1970), No. 3, 195--202.
[5] Laitoch M.: Homogene lineare zu sich selbst begleitende Differentialgleichung zweiter Ordnung. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, F. R. N., Tom 33, 1971, 61-72. MR 0320410 | Zbl 0298.34006
[6] Zeman J.: Über eine Anwendung der Phasentheorie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, F. R. N., Tom 53, 1977, 137-140. MR 0594989 | Zbl 0415.34015
Partner of
EuDML logo