Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. E. Kalman: Contributions to the theory of optimal control. Bol. Soc. Mat. Mexicana 5 (1960), 2, 102-119. MR 0127472 | Zbl 0112.06303
[2] М. М. Константинов С. П. Патарински П. Хр. Петков Н. Д. Христов: Върху някои проблеми на аналитичното конструиране на регулатори в линейни системи с квадратичен критерий. Докл. на Юб. научна сесия на ВИММЕСС-Русе, 3, (1974), 42-53. Zbl 1235.49003
[3] V. A. Kučera: Contribution to the matrix quadratic equations. IEEE Trans. Automat. Contr. АС-17 (1972), 3, 344-347. MR 0449830
[4] А. М. Летов: Аналитическое конструирование регуляторов, I-V. Автоматика и телемеханика XXI (1960), 4, 436-441, 5, 561-568, 6, 661-665; XXII (1961), 4, 425-435; XXIII (1962), И, 1405-1413. Zbl 0139.46402
[5] E. B. Lee L. Markus: Foundations of optimal control theory. Wiley, New York 1967. (Русс, перевод Наука, Москва 1972.) MR 0220537
[6] W. M. Wonham: Linear multivariable control. A geometric approach. Springer-Verlag, Berlin 1974. MR 0378912 | Zbl 0314.93007
Partner of
EuDML logo