Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BARVÍNEK E.: Quadratic phases of differential equations. Archivum Math. Brno (to appear). Zbl 0283.34011
[2] BORŮVKA O.: Lincare Differentialtransformationen 2. Ordnung. DVW, Berlin 1967.
[З] HÁČIK M.: Príspevok k diskonjugovanosti lineárnych homogénnych diferencialnych rovníc druhého rádu. Práce a štúdie VŠD (to appear).
[4] KRBIĽA J.: Základy teórie hyperbolických fáz diferenciálnej rovnice y'' = q(t) y. Candidate dissertation.
[5] KRBIĽA J.: Applikation von paraboliscһen Phasen der Differentialgleichung y' = q(t) y. Sborník prací VŠD a VÚD, 1973, IV. ved. konf., 1. sekcia 67-74. MR 0397087
Partner of
EuDML logo