Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Schwarz Š.: К теории хаусдоровых бикомактных полугрупп. Чех. мат. журнал 5 (80). (1955), 1-23. Zbl 0068.37002
[2] Schwarz Š.: К теории периодических полугрупп. Чех. мат. журнал 3 (78) (1953), 7-21 MR 0061593 | Zbl 0053.34901
[3] Green J. A.: On the structure of semigroups. Annals of Math. 54 (1951), 163-172. MR 0042380 | Zbl 0043.25601
[4] Kolibiarová B.: O komutatívnych periodických pologrupách. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 8 (1958), 127-133. MR 0103937
Partner of
EuDML logo