Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Ashordia: On the correctness of linear boundary value problems for systems of generalized ordinary differential equations. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. Mathematics 1 (1993), No. 4, 385–394. MR 1262572 | Zbl 0797.34015
[2] I.T. Kiguradze: Kraevye zadachi dlya sistem obyknovennykh differencialnykh uravneni, Sovremennye probley matematiki. Noveshie dostizheniya (Itogi nauki i tekhniki. VINITI Akad. Nauk SSSR), Moskva 1987, t. 30, 3–103.
[3] D.G. Bicadze, I.T. Kiguradze: Ob ustochivosti mnozhestba resheni nelinenykh kraevyh zadach. Differencialnye uravneniya 20 (1984), No. 9, 1495–1501. MR 0762517
[4] D.G. Bicadze: K voprosu o zavisimosti ot parametra resheni mnogotochechnykh nelilenykh kraevych zadach. Trudy In-ta prikl. mat. Tbiliss. un-ta 22 (1987), 42–55.
[5] M.A. Krasnoselski, S.G. Kren: O principe usredneniya v nelineno mekhanike. Uspekhi mat. nauk 10 (1955), No. 3, 147–152.
[6] J. Kurzweil, J. Jarník: Interated Lie brackets in limit processes in ordinary differential equations, Results in Mathematics. Birkhäuser Verlag. Basel 14 (1988), 125–137. DOI 10.1007/BF03323220 | MR 0956009
[7] M. Ashordia: On the stability of solutions of linear boundary value problems for the system of ordinary differential equations. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. Mathematic 1 (1993), No. 2, 129–141. MR 1251497 | Zbl 0786.34028
[8] J. Kurzweil: Generalized ordinary differential equations and continuous dependence on a parameter. Czechoslovak Math. J. 7(82) (1957), 418–449. MR 0111875 | Zbl 0090.30002
[9] Š. Schwabik, M. Tvrdý, O. Vejvoda: Differential and Integral Equations. Boundary value Problems and Adjoints, Praha, 1979. MR 0542283
[10] P.C. Das, R.R. Sharma: Existence and stability of measure differential equations. Czechoslovak Math. J. 22(97) (1972), 145–158. MR 0304815
[11] M.T. Ashordiya: O nepreryvno zavisimosti resheniya zadachi Koshi dlya sistemy obobshchennykh obyknovennykh differencialnykh uravneni ot parametra. Trudy In-ta. prikl. mat. Tbiliss. un-ta 31 (1988), 5–22. MR 1001338
Partner of
EuDML logo