Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] ŠOLTÉS V.: O nulových bodoch riešení nelineárnej diferenciálnej rovnice 4. rádu. Zborník vedeckých prác VŠT v Košiciach, 1974, zv. 1, 15-22.
[2] ŠOLTÉS P., ŠOLTÉS V.: Oscilatorické vlastnosti riešení nelineárnej diferenciálnej rovnice 4. гádu. Zborník vedeckých prác VŠT v Košiciach, 1976, zv. 1, (to appear).
[3] ŠOLTÉS V.: O кoлeблeмocти peшeний нeлинeйнoгo диффepeнциaльнoгo ypaвнeния тpeтьeгo nopядкa. Math. slov., 26, 1976, No 3, 217-227.
Partner of
EuDML logo