Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] AБPГAH И.: O $\Cal J$-noдaлгeбpax в yнapныx aлгeбpax, o npocтыx идeaлax и $\Cal J$-идeaлax в гpynnoидax и noлyгpynnax.
[2] AБPГAH И.: O $\Cal J$-noдaлreбpax в yнapныx aлгeбpax, o npocтыx noлyгpynnax. Math. Slov. 28, 1978, 61-80. MR 0527775
[3] БУXШTAБ A. A.: Teopия чиceл. Гoc., ич. - neд. изд., Mocквa 1960.
[4] CLIFFORD A. H., PRESTON G. B.: The algebraic theory of semigroups. Vol. I. Math. Surveys No. 7, Amer. Soc., Providence, R. I., 1961. MR 0132791 | Zbl 0111.03403
[5] PARIZEK B., SCHWARZ Š.: O multiplikatívnej pologrupe zvyškových tried (mod m). Mat.-Fyz. Čas. 8, 1958, 136-150. MR 0103938
[6] PARIZEK B.: O rozklade pologгupy zvyškov (mod m) na direktný súčin. Mat.-Fyz. Čas. 10, 1960, 18-20. MR 0131477
[7] ШBAPЦ Ш.: O нeкoтopoй cвязи Гaлya в тeopии xapaктepoв noлyгpyпn. Czechoslovak Math. J., 1954, 296-313.
[8] SCHWARZ Š.: The role of semigroups in the elementary theory of number. Math. Slov. 31, 1981, 369-395. MR 0637966
[9] KOLIBIAROVÁ B.: O komutatívnych peгiodických pologrupách. Mat.-Fyz. Čas. 8, 1958, 127-133. MR 0103937
[10] PETRICH M.: Introduction to semigroups. Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio 1973. MR 0393206 | Zbl 0321.20037
Partner of
EuDML logo