Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Horský, Z.: Místo vědecké práce K. V. Zengera ve vývoji fyzikálních věd u nás. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky VI. Praha, NČSAV 1961, s. 54–89. V závěru autor uvádí přehled 338 Zengerových publikací.
[2] Chrapan, J.: Milan Rastislav Štefánik — životné osudy. XVII. Zborník dejín fyziky — 6. MESDEF-’99, Bratislava 2000, s. 72–97.
[3] Kruliš, I.: Příspěvek k otázce, zda byl K. V. Zenger skutečně předchůdcem vynálezce S. G. Thomase. Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV, 1959, č. 1, s. 22–23.
[4] Kruliš, I.: Zengerův symetrický hromosvod. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky VI. Praha, NČSAV 1961, s. 240–247.
[5] Kruliš, I.: K. V. Zenger a optika. Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV, 1964, č. 16, s. 29–31.
[6] Křeček, F.: Prof. K. V. Zenger jako vynálezce. Nákladem Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, Praha 1940, 28 s.
[7] Novák, V.: Vzpomínky a paměti. Brno 1939, 520 s.
[8] Nový, L. a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století. Praha, NČSAV 1961, 431 s.
[9] Řihánek, L. V., Postránecký, J.: Bouřky a ochrana před bleskem. Praha, NČSAV 1957, 507 s.
[10] Tibenský, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin, Vydavatelstvo Osveta 1979, 536 s.
[11] Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Díl I.–III., Praha 1906, 1910, 1925.
[12] Zachoval, L.: Česká fyzika před rokem 1918. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky I. Praha, NČSAV 1954, s. 37–47.
[13] Zenger, K. V.: Fysika zkušebná. Díl prvý. Kniha vyšla v Praze nákladem B. Stýbla bez udání roku, podle A. V. Velflíka v letech 1865–1866.
[14] Zenger, K. V.: Symmetrical Lightning-Conductors. Meeting of the British Association. Edinburgh, 1871.
[15] Zenger, K. V.: O účincích vodičů souměrně uspořádaných. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 2 (1873), s. 195–198.
[16] Zenger, K. V.: Ueber die Wirkungen von Leitern, welche symetrisch abgeordnet sind. (V podstatě překlad dopisu zaslaného komisi pařížské akademie věd, týkající se zařízení bleskosvodu; český text přednášky “O působení symetricky uspořádaných vodičů” vydal v r. 1873 Edvard Grégr.)
[17] Zenger, K. V., Čecháč, F. B.: Fysika pokusná i výkonná. Díl I. — Mechanika. Praha 1882–1884.
[18] Zenger, K. V.: Die Meteorologie der Sonne und ihres Systemes. Wien, Pest, Leipzig 1886, 231 s.
[19] Zenger, K. V.: Le systéme du monde électro-dynamique. Paris, Georges Carré 1893, 60 s.
[20] Zenger, K. V.: Soustava světová elektrodynamická. Praha 1901, 60 s.
Partner of
EuDML logo