Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
infinite product; Euler function; gamma function
References:
[1] Artin, E.: Einführung in die Theorie der Gammafunktion. Teubner, Leipzig 1931. Zbl 0001.28603
[2] Bašmaková, I. G., Juškevič, A. P.: Leonhard Euler. Istoriko-matematičeskie issledovania VII, GIFML, Moskva 1954, 453–512. MR 0067794
[3] Beckmann, P.: Historie čísla $\pi $. Academia, Praha 1998.
[4] Bečvář, J.: Hrdinský věk řecké matematiky. Historie matematiky I, Prometheus, Praha 1993. MR 1892617
[5] Davis, P. J.: Leonhard Euler’s integral: A historical profile of the Gamma function. Amer. Math. Monthly 66 (1959), 849–869. DOI 10.2307/2309786 | MR 0106810 | Zbl 0091.00506
[6] Edwards, C. H. Jr.: The historical development of the calculus. Springer, New York 1979. MR 0550776 | Zbl 0425.01001
[7] Euler, L.: De summis serierum reciprocarum. Opera Omnia, Ser. 1, vol. 14, Leipzig 1925.
[8] Euler, L.: Vvěděnije v analiz bezkoněčnych. Tom I., vyd. 2., GIFML, Moskva 1961 (ruský překlad latinského díla “Introductio in analysin infinitorum”, 1748).
[9] Euler, L.: De progressionibus transcendentibus seu quarum termini generales algebraice dari nequeunt. Opera Omnia, Ser. 1, vol. 14, Leipzig 1925.
[10] Euler, L.: On transcendental progressions that is, those whose general terms cannot be given algebraically. Překlad [9] z latiny S. G. Langton, University of San Diego, 1999.
[11] Folta, J., Neužilová, L.: Leonhard Euler — tvůrce nových matematických disciplín a analytické mechaniky. VTM 4 (1997), 5. MR 2374912
[12] Harenberg, B.: Kronika lidstva. Fortuna Print, Praha 2003.
[13] Jarník, V.: Integrální počet I. Academia, Praha 1984.
[14] Jarník, V.: Integrální počet II. Academia, Praha 1984.
[15] Kopáčková, A.: Fylogeneze pojmu funkce. Matematika v proměnách věků II, Prometheus, Praha 2001.
[16] Legendre, A. M.: Memoires de la classe des sciences mathematiques et physiques de l’Institut de France. Paris 1809, 477–490.
[17] Remmert, R.: Classical topics in complex function theory. Springer, New York 1998. MR 1483074 | Zbl 0895.30001
[18] Schwabik, Š., Šarmanová, P.: Malý průvodce historií integrálu. Prometheus, Praha 1996. MR 1881937
[19] Schwabik, Š.: Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století. Matematika v 19. století, Prometheus, Praha 1996. MR 1889799
[20] Trojovský, P.: Číselné řady u Bernoulliů. Matematika v proměnách věků I, Prometheus, Praha 1998.
[21] Veselý, J.: Matematická analýza pro učitele. MatFyzPress, Praha 2001.
[22] Veselý, J.: Poznámky k historii funkce gama. Člověk – Umění – Matematika, Prometheus, Praha 1996.
[26] Encyklopedická edice LISTY (1). Encyklopedický dům, Praha 1997.
Partner of
EuDML logo