Previous |  Up |  Next

Article

Title: Počítání Leonharda Eulera s nekonečnými součiny (Czech)
Title: Leonhard Euler's calculations with infinite products (English)
Author: Moc, Ondřej
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2005
Pages: 27-43
.
Category: math
.
Keyword: infinite product
Keyword: Euler function
Keyword: gamma function
MSC: 01A50
MSC: 40-03
MSC: 40A20
idZBL: Zbl 1265.40013
.
Date available: 2010-12-11T20:51:09Z
Last updated: 2015-11-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141252
.
Reference: [1] Artin, E.: Einführung in die Theorie der Gammafunktion.Teubner, Leipzig 1931. Zbl 0001.28603
Reference: [2] Bašmaková, I. G., Juškevič, A. P.: Leonhard Euler.Istoriko-matematičeskie issledovania VII, GIFML, Moskva 1954, 453–512. MR 0067794
Reference: [3] Beckmann, P.: Historie čísla $\pi $.Academia, Praha 1998.
Reference: [4] Bečvář, J.: Hrdinský věk řecké matematiky.Historie matematiky I, Prometheus, Praha 1993. MR 1892617
Reference: [5] Davis, P. J.: Leonhard Euler’s integral: A historical profile of the Gamma function.Amer. Math. Monthly 66 (1959), 849–869. Zbl 0091.00506, MR 0106810, 10.2307/2309786
Reference: [6] Edwards, C. H. Jr.: The historical development of the calculus.Springer, New York 1979. Zbl 0425.01001, MR 0550776
Reference: [7] Euler, L.: De summis serierum reciprocarum.Opera Omnia, Ser. 1, vol. 14, Leipzig 1925.
Reference: [8] Euler, L.: Vvěděnije v analiz bezkoněčnych.Tom I., vyd. 2., GIFML, Moskva 1961 (ruský překlad latinského díla “Introductio in analysin infinitorum”, 1748).
Reference: [9] Euler, L.: De progressionibus transcendentibus seu quarum termini generales algebraice dari nequeunt.Opera Omnia, Ser. 1, vol. 14, Leipzig 1925.
Reference: [10] Euler, L.: On transcendental progressions that is, those whose general terms cannot be given algebraically.Překlad [9] z latiny S. G. Langton, University of San Diego, 1999.
Reference: [11] Folta, J., Neužilová, L.: Leonhard Euler — tvůrce nových matematických disciplín a analytické mechaniky.VTM 4 (1997), 5. MR 2374912
Reference: [12] Harenberg, B.: Kronika lidstva.Fortuna Print, Praha 2003.
Reference: [13] Jarník, V.: Integrální počet I.Academia, Praha 1984.
Reference: [14] Jarník, V.: Integrální počet II.Academia, Praha 1984.
Reference: [15] Kopáčková, A.: Fylogeneze pojmu funkce.Matematika v proměnách věků II, Prometheus, Praha 2001.
Reference: [16] Legendre, A. M.: Memoires de la classe des sciences mathematiques et physiques de l’Institut de France.Paris 1809, 477–490.
Reference: [17] Remmert, R.: Classical topics in complex function theory.Springer, New York 1998. Zbl 0895.30001, MR 1483074
Reference: [18] Schwabik, Š., Šarmanová, P.: Malý průvodce historií integrálu.Prometheus, Praha 1996. MR 1881937
Reference: [19] Schwabik, Š.: Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století.Matematika v 19. století, Prometheus, Praha 1996. MR 1889799
Reference: [20] Trojovský, P.: Číselné řady u Bernoulliů.Matematika v proměnách věků I, Prometheus, Praha 1998.
Reference: [21] Veselý, J.: Matematická analýza pro učitele.MatFyzPress, Praha 2001.
Reference: [22] Veselý, J.: Poznámky k historii funkce gama.Člověk – Umění – Matematika, Prometheus, Praha 1996.
Reference: [23] : .http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Euler.html
Reference: [24] : .http://gdz.sub.uni-goettingen.de/en/index.html
Reference: [25] : .http://www.eulerarchive.org/
Reference: [26] : Encyklopedická edice LISTY (1).Encyklopedický dům, Praha 1997.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_50-2005-1_3.pdf 333.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo