Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek se zabývá otázkou motivace žáků v hodinách matematiky. Zaměřuje se na postoj žáků prvních ročníků středních odborných škol k matematice. Za pomocí polostrukturovaného rozhoru s žáky šetření zjišťuje, zda a proč mají žáci tento předmět v oblibě. Cílem práce je určit, co žáky v hodinách motivuje, co považují za přínosné, a naopak čím jsou ve škole demotivováni. Příspěvek se zabývá také tím, jaké jsou dle žáků motivační a demotivující činitelé ve výuce.
Summary:
The article deals with a question of the motivation of pupils during math lessons. It focuses on the pupils' attitude to the Mathematics, who are in the first years of secondary vocational schools. Semi-structured interviews were used to collect data for the survey to examine whether and why pupils like the Math. The purpose of the article is also to identify, what motivates them, what they find useful and, on the other hand, what demotivates them during lessons. Data were then analyzed with the aim to identify motivational and demotivational factors during the mathematics learning process.
Partner of
EuDML logo