Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Vyučovanie matematiky by malo byť zamerané, okrem osvojenia si obsahu, aj na rozvíjanie schopnosti učiť sa ako aj na stimuláciu kognitívnej a metakognitívnej stránky osobnosti žiaka. V článku sú predstavené možnosti rozvíjania kognitívnych schopností intelektovo nadaných žiakov primárneho stupňa vzdelávania, využitím súboru matematických úloh. Prezentované a komparované sú dva skúmané prípady intelektovo nadaných žiakov, pričom pozornosť bola venovaná kvalitatívnej analýze riešiteľských stratégií a úvah využitých pri riešení úloh.
Summary:
Mathematical education should be focused not only on content but also on developing the ability to learn as well as stimulation of cognition and metacognition of a pupil. The paper presents possibilities of developing cognitive skills of intellectually gifted pupils on elementary level of education using mathematical tasks. Two cases of gifted pupils are analysed and compared. The process of solution and solving strategies is also analysed.
Partner of
EuDML logo