Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Symetrie podporujú rozvoj matematických predstáv v oblasti orientácie, poznávania a základných vlastností geometrických útvarov, preto sa im v rámci predprimárneho vzdelávania venuje pozornosť. Deti často dokresľujú alebo vystrihujú osovo súmerné obrázky. Takýto typ úloh býva často používaný aj na testovanie školskej pripravenosti pri zápise do 1. ročníka ZŠ. Zistili sme, že v rámci primárneho vzdelávania žiaci riešia tento typ úloh len sporadicky. Väčšina učiteľov to nepovažuje za potrebné, očakávajú, že žiaci to vedia. Pripravili sme súbor úloh na dokreslenie symetrického obrázka a hru založenú na hľadaní osi súmernosti pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Úlohy neboli pre nich triviálne a dopúšťali sa chýb. Podobné úlohy sme zadali aj budúcim učiteľom pre MŠ a pre 1. stupeň ZŠ. Prezentujeme výsledky tohto experimentu.
Summary:
Symmetries support the development of mathematical conceptsin the fields of orientation, recognition and basic properties of geometrical shapes, which makes them an important subject in pre-primary education. Children often complete drawings to form axial symmetry. This kind of assignment is also used in testing school preparedness at primary school enrollment. We found out, that during primary education, pupils are seldom given this type of assignment. We prepared a set of tasks focused on completing a symmetrical drawing and a game based on finding the axis of the axial symmetry for pupils of the fourth grade. The tasks turned out not to be trivial for the children, they made mistakes. We subjected future kindergarten and primary teachers to the same tasks. Here, we present the outcomes of this experiment.
Partner of
EuDML logo