Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V príspevku chceme poukázať na potrebu zvyšovania priestorových schopností ako jednej zo zložiek matematickej gramotnosti v príprave učiteľov primárneho vzdelávania. Cieľom výskumnej časti bolo identifikovať a následne analyzovať chyby a postupy študentských riešení s akcentom na porozumenie, schopnosť vizualizácie a grafické znázornenie jedného neštandardného stereometrického problému. Výskumnú vzorku tvorilo 48 študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie. V rámci analýzy sa ukázala silná väzba študentov na obrázok v zadaní, študenti preferovali priestorové grafické znázornenie jednotlivých situácií v čiastkových úlohách, ukázalo sa vážne neporozumenie v určení objemu kocky v neštandardnej situácii a problémy s čítaním s porozumením. Zároveň prezentujeme možnosti využitia dynamického softvéru GeoGebra ako aj manipulačných aktivít pri modifikácii uvedeného problému vzhľadom k vekovej skupine žiakov.
Summary:
In the paper, we wanted to point out the need to increase spatial skills as one of the components of mathematical literacy in the education of future primary school teachers. The aim of the research was to identify and then to analyze mistakes and procedures of student solutions with an emphasis on understanding, the ability to visualize and graphically illustrate one unusual stereometric problem. The sample consisted of 48 future primary school teachers. The analysis showed a strong student bond to an image, students preferred spatial graphical representation of individual situations in partial tasks, there has been a serious misunderstanding in determining the cube volume in a non-standard situation and reading comprehension problems. The possibilities of using GeoGebra software and manipulative activities in problem solving are presented too.
References:
[1] Andrade, M., Montecino, A.: La problemática de la tridimensionalidad y su representación en el plano. (2011). In: XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática, (1–10). Recife, Brasil.
[2] Battista, M. T.: Spatial Visualization and gender differences in high school geometry. (1990). Journal for Research in Mathematics Education, 21, 47-60. DOI 10.2307/749456
[3] Linn, M. C., Petersen, A. C.: Emergence and characterization of gender differences in spatial ability: A meta-analysis. (1985). Child development, 56, 1479-1498. DOI 10.2307/1130467
[4] Makina, A.: The role of visualisation in developing critical thinking in mathematics. (2010). Perspectives in Education, 28(1), 24-33.
[5] McGee, M. G.: Human spatial abilities: psychometric studies and enviroment, genetic, hormonal and neurological influences. (1979). Psychological bulletin, 86, 889-918. DOI 10.1037/0033-2909.86.5.889
[6] Piaget, J., Inhelder, B., Szeminska, A.: Human spatial abilities: psychometric studies and enviroment, genetic, hormonal and neurological influences. (1960). The child conception of geometry. London: Routledge & Kegan. MR 0112797
[7] Presmeg, N. C.: Visualization in high school mathematics. (1986). For the Learning of Mathematics, 6(3), 42-46.
[8] Vágová, R.: Problém vrstvenia kociek - vizualizácia "neviditeľných" objektov. (2018). In: Študentská vedecká konferencia 2018 (494-501). Banská Bystrica: UMB.
Partner of
EuDML logo