Previous |  Up |  Next

Article

Title: Václav Jandečka (1820–1898) (Czech)
Title: Václav Jandečka (1820–1898) (English)
Author: Sochorová, Lucie
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2020
Pages: 183-191
.
Category: history
.
Summary: Když byla v 19. století na našem území čeština zavedena jako vyučovací jazyk, přinesla s sebou pochopitelně potřebu česky psaných učebnic, které vydávali převážně učitelé z praxe. Václav Jandečka (1820—1898) je známý především jako významný autor jedné z prvních českých učebnic geometrie pro gymnázia. Příspěvek je věnován životu a stručnému popisu díla tohoto výjimečného gymnaziálního profesora. (Czech)
Summary: When in the 19th century the Czech language was introduced in our territory as the language of instruction, it understandably demanded Czech textbooks. They were mostly published by practising teachers. Václav Jandečka (1820-1898) is known above all as an important author of one of the first Czech geometry textbooks for secondary grammar schools. The article is devoted to the life and brief description of work of this exceptional secondary grammar school teacher. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:39:09Z
Last updated: 2021-03-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148645
.
Reference: [1] Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků.(1952-1953). Matematika ve škole: Časopis pro metodiku matematiky a deskriptivní geometrie, 3(9), nečíslovaná obálka časopisu.
Reference: [2] Bašta F., Jaroš J., Novák J.: Sto padesát let píseckého gymnasia 1778-1928.(1928). Podpůrný fond státního gymnasia. Písek.
Reference: [3] Bečvářová, M., Čižmár, J.: Karel Zahradník (1848-1916): Praha - Záhřeb - Brno.(2011). Edice Dějiny matematiky, svazek č. 46. Matfyzpress. MR 3052703
Reference: [4] : ČPMF.(1930). Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 59(2), 144.
Reference: [5] Kryšpín, V.: Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského za posledních 100 let.(1885). M. Knapp, Praha.
Reference: [6] Kvapil, J., Schulz, F.: Kronika Zlaté Prahy.(Eds.). (1898). Zlatá Praha, 15(18), 214-216.
Reference: [7] Mikulčák, J.: Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918.(2010). Edice Dějiny matematiky, svazek č. 42. Matfyzpress. MR 3445355
Reference: [8] Nádeník, Z., Bečvář, J.: Moji učitelé geometrie.(2011). Edice Dějiny matematiky, svazek č. 48. Matfyzpress. MR 3444663
Reference: [9] : OSN.(1893). Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Díl 7. J. Otto.
Reference: [10] : OSN.(1898). Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Díl 13. J. Otto.
Reference: [11] : OSN.(1909). Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Díl 28. J. Otto.
Reference: [12] Pokorný, M.: Geometria pro vyšší gymnasia od V. Jandečky.(1865). Krok: Listy vědecké, se zvláštním zřetelem k potřebám gymnasií a reálek, II., 185-186.
Reference: [13] Posejpal, V.: Dějepis jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí jejího založení.(1912). Jednota českých mathematiků.
Reference: [14] : SOkA.(1792-1856). Gymnasium Hradec Králové. Státní okresní archiv Hradec Králové, i. č. 5, kart. č. 1, Výroční zprávy z let 1792-1856.
Reference: [15] Šedivý, J., Mikulčák, J., Židek, S.: Antologie z učebnic matematiky. Období 1860-1960.(1988). Státní pedagogické nakladatelství.
Reference: [16] Veselý, F.: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků.(1962). Státní pedagogické nakladatelství.
Reference: [17] Zahradník, J.: Václav Jandečka, c. k. školní rada a bývalý ředitel c. k. gymnasia Píseckého.et al. (1898). Výroční zpráva cís. král. gymnasia v Písku za školní rok 1898. Písek: V. Šimek.
Reference: [18] Zíbrt, Č.: Vzpomínky na gymnasium v Písku.(1924). Otavan: měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského, 8(10-12), 140-142.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo