Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97G40
Summary:
The subject of this article is a construction of common tangents of two conic sections. At first we mention three different terms, which are the collineation, Pascal's diestock and a tangent of a conic section. Then using their properties we put these terms together to find common tangents of two ellipses. Finally we expand the ideas used for two ellipses to find common tangents in other possible assignments of two conic sections.
Summary:
Náplní článku je konstrukce společných tečen dvou kuželoseček, Nejprve zavedeme tři pojmy - kolineaci, Pascalovu závitnici a tečnu kuželosečky, poté užitím jejich vlastností provedeme konstrukci společných tečen dvou elips. Nakonec aplikujeme myšlenky užité pro dvě elipsy na zbývající možná zadání dvou kuželoseček.
References:
[1] Borecká, K.: Konstruktivní geometrie. et al. (2002). Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
[2] Havlíček, K.: Úvod do projektivní geometrie kuželoseček. (1956). Praha: SNTL.
[3] Jarešová, M., Volf, I.: Matematika křivek. (2012). Dostupné z http://www.fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/mkrivek.pdf
[4] Pomykalová, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. (2012). Praha: Prometheus, s.r.o.
[5] Rádl, P.: Konstruktivní geometrie. (2000). Brno: MZLU.
[6] Urban, A.: Deskriptivní geometrie I. (1965). Praha: SNTL.
Partner of
EuDML logo