Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97K20
Summary:
Cílem současného vyučování matematiky není pouhé osvojování si vědomostí. Pozornost by měla být věnována především vytváření pozitivního vztahu k poznávání prostřednictvím rozvíjení myšlení a rozvíjení zkušenosti s řešením reálných problémů. Kombinatorické úlohy mohou být vhodným podnětem pro radost z poznávání bez zvláštních požadavků na předcházející vědomosti. Výuka by měla směřovat k rozvíjení schopnosti hledat a používat jednotlivé organizační principy, zvyšovat badatelské napětí, různorodost používaných přístupů a způsobů řešení. V příspěvku se zamýšlíme nad uplatněním těchto principů na prvním stupni základní školy a předkládáme některé aktivity, které mohou k rozvíjení kombinačního myšlení žáků přispět.
Summary:
The aim of the current teaching of mathematics is not just acquisition of knowledge. Attention should be paid first of all to creating a positive attitude to learning through developing thinking and developing experience with the solution of real problems. Combinatorial tasks may be an appropriate incentive for the pleasure of discovering without special requirements on previous knowledge. Teaching should be directed towards developing the ability to find and use each of the organizational principles, increase research tension, the diversity of used approaches and methods of solution. In the contribution we consider the application of these principles in the elementary school, and we present some suggestions of manipulative activities that may lead to the development of the logical-combinatory thinking of pupils.
References:
[1] Babáková, V.: Sbírka nestandardních typů úloh pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. (duben, 2007). [Diplomová práce]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
[2] Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M.: Náměty k rozvíjení kombinačního myšlení. (1998). Brno: PedF MU.
[3] Divíšek, J.: Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. et al. (1989). 1. vyd. Praha: SPN.
[4] Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. (1990). 2. vyd. Bratislava: SPN.
[5] Hejný, M., Michalcová, A.: Skúmanie matematického riešiteľského postupu. (2001). Bratislava: Metodické centrum.
[6] Fuchs, E.: Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele. (2000). [CD ROM]. Brno: Masarykova univerzita.
[7] Povondrová, P.: Aktivita pro rozvoj kombinačního myšlení žáků - Rummikub. (2016). [Seminární práce]. FP TU v Liberci.
[8] Scholtzová, I.: Inovačné trendy vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ (rozvíjanie kombinatorického myslenia). (2003). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.
[9] Skořepová, J.: Aktivity pro rozvoj kombinačního myšlení žáků. (2016). [Seminární práce]. FP TU v Liberci.
[10] gymnachod.cz: Jiráskovo gymnázium: Přijímací řízení -- Ukázky přijímacích zkoušek. (2016). Dostupné z: http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=ukazky-prijimacich-zkousek
[11] scio.cz: Scio - Přijímací zkoušky. Scio - Popis testů Scio pro přijímací zkoušky. (2016). Dostupné z: http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/popis.asp
Partner of
EuDML logo