Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
skript texloop; Unix; editor Joe; script texloop; Unix; editor Joe
Summary:
Při ladění TeXového dokumentu potřebujeme mnohokrát opakovaně pouštět TeX, podívat se, jak dopadl výsledek v prohlížeči DVI nebo PDF souboru, mrknout na výpis TeXu na terminálu, podívat se případně do logu a celou činnost opakovat. V tomto článku je ukázáno, jak tuto práci dělá autor článku. Proces "editor-TeX-kuk" je zde podporován jednoduchými unixovými nástroji: bashovým skriptem texloop, který si autor pro tyto účely vytvořil, dále terminálem Xterm a jednoduchým editorem, který umí navázat na klávesovou zkratku spuštění příkazu v systému. Čtenář se zde může inspirovat a přizpůsobit tyto nástroje svým vlastním potřebám. V článku je popsána funkce skriptu texloop, dále je neformálně rozveden dlouholetý vývoj autorova vztahu k textovým editorům a konečně je zde uvedena konfigurace terminálu Xterm, aby vyhovoval českému prostředí jak v kódování ISO-8859-2, tak v kódování UTF-8. Pro kódování UTF-8 si v závěru článku vygenerujeme TeXový formát csplain.
Summary:
By debugging a TeX document it is necessary many times repeatedly to run TeX, to look for the result in DVI or PDF file, to gander the TeX output on the terminal, or eventually to have a look in the log-file, and all that action to repeat. In the paper it is show, how this work is made by author. The process '‘'editor-TeX-look' is supported by simple Unix tools: bash script texloop, created by author for these purposes, Xterm terminal and a simple editor, which is able to link to the shortcut key the activation of a system command. The reader could be inspired with the solution and to adapt these tools to his/her own needs. In the paper the function of the texloop script is described, and further the longstanding evolution of the author's relation to text editors is informal elaborated and finally a configuration of Xterm terminal, suitable for the czech environment with both ISO-8859-2 and UTF-8 encoding is introduced. For UTF-8 encoding the TeX format csplain is generated at the end of the paper.
References:
[1] Olšák, Petr: Základní nástroje pro TeXování v UNIXu. http://petr.olsak.net/texloop.html
[2] JOE - Joe's Own Editor. http://joe-editor.sourceforge.net/
Partner of
EuDML logo