Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
CSplain existuje od roku 1994 a je to jemné rozšíření plainTeXu tak, aby v něm bylo možno pracovat v češtině a slovenštině. Toto platilo až do října 2012, kdy byla provedena významná revize a doplnění CSplainu. Výchozí změna vyplynula z rozhodnutí implicitně nastavit vstupní kódování CSplainu na UTF8. Kromě toho získal CSplain mnoho dalších nových vlastností: zavádění všech dostupných vzorů dělení všemožných jazyků, schopnost spolupráce s 16bitovými TeXovými mašinami (LuaTeX, XeTeX), efektivní práce s fonty včetně matematických, snadné přepínání interního kódování včetně Unicode, uživatelsky přívětivá sada maker OPmac. V implicitní konfiguraci zůstává CSplain stále jemným rozšířením plainTeXu zpětně kompatibilní s předchozími verzemi. Nové možnosti jsou snadno dostupné pomocí \input a při jejich použití už zdaleka není možné hovořit jen o rozšíření jemném. Naopak, je to silný konkurent všech možných poněkud přerostlých makro-nadstaveb TeXu, přitom vítězí v jednoduchosti, účelnosti řešení, přímočarosti a snadnosti použití. Nový CSplain je přístupný na http://petr.olsak.net/csplain.html.
Summary:
CSplain existed since 1994 and it is a gentle extension of plainTeX so that it is possible to work in Czech and Slovak with it. This was true until October 2012, when the significant revisions and additions of CSplain was made. The main change was done as a result of the decision to set the default input encoding of CSplain to UTF8. Moreover CSplain has many new properties now: the possibility of loading of all sorts of hyphenation patterns available for many languages, interoperability with 16-bit TeX engines (LuaTeX, XeTeX), an effective work with fonts including mathematical fonts, easy switching of internal encoding including Unicode, user-friendly macro package OPmac. In the default configuration CSplain remains still as gentle extension of plainTeX backward compatible with previous versions. New options are easily accessible via \input and if they are used it is far to speak only about gentle extension. On the contrary, it is a strong competitor of all huge macro extensions of TeX and it wins by simplicity, efficiency of solutions, directness and ease of use. New CSplain is available at http://petr.olsak.net/csplain.html.
Partner of
EuDML logo